Protokoll

Här hittar du de politiska nämndernas offentliga protokoll. Klicka på respektive nämnd.


Vi publicerar protokoll ett år tillbaka i tiden, vill du läsa äldre protokoll kontakta respektive nämnd.

 • Byggnadsnämnden
  Ansvarar för kommunens kartproduktion, detaljplanering och fastighetsbildning, bygglov, bostadsanpassning och byggtillsyn.

 

 • Kultur- och fritidsnämnden
  Ansvarar för biblioteksverksamheten och allmän kulturell verksamhet i kommunen.  Ansvarar också för idrotts- och friluftsanläggningar, badplatser, spår och leder.

 

 • Kommunens revisorer
  Granskar all verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och kommittéer.

 

 

 • Kommunstyrelsen
  Förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

 

 

 

 

 • Nämnden för arbete och välfärd
  Ansvarar för områdena arbetsmarknad/sysselsättning, vuxenutbildning, försörjningsstöd, flyktingmottagande/integration, individ- och familjeomsorg samt kommunens alkoholhandläggning.

 

 • Omsorgsnämnden
  Ansvarar för omsorg, vård och service för äldre, för personer med utvecklingsstörning, för personer med fysiska och psykiska funktionshinder.

 

 • Utbildningsnämnden
  Ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kvalificerad yrkesutbildning och uppdragsutbildning.

 

 • Tekniska nämnden
  Ansvarar för parker, gator, vägar, parkering, trafik, trafiksäkerhet, renhållning, vatten- och avlopp samt sjöreglering och vattenkraftverk.

Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470- 410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»