Nämnderna och deras förvaltningar


I en kommun finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

 

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna. 

 

Nämnderna ska:

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i fullmäktige.

Det är sedan tjänstemän och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. 

Varje nämnd har en allmänhetens frågestund dit du kan komma och ställa din fråga till politikerna. Det kan handla om ett kommande beslut eller ett beslut som tagits och som rör den aktuella nämndens verksamheter.

 

Nämndernas sammanträdestider 2017

Nämnd eller styrelse


janfebmaraprmajjunijuliaugseptoktnovdec

Kommunfullmäktige

 24  21  18 16   13, 14  - 29   - 17 

21 

 19

Kommunstyrelsen

10   7  7 30 maj 

-

 15  5  7  5
Byggnadsnämnden 25  22   23  27

24 

 26 28  28  25  15  13 

Kultur- och fritidsnämnden

- 8 7 30 27 25  22  20 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

17 21 14 11 9 7 - - 12 10 14 12
Nämnden för arbete och välfärd

1
29

 26  24 21   - 30   20 18   22  20

Omsorgsnämnden

 -  8 29  17  21  13  25  29   20

Tekniska nämnden

26  27
30
20  24
15  -
31
28
19
23
14 

Utbildningsnämnden

 18 15  19  10  21   18 15  13 

Valnämnden

 -  16  -  -  11  -  14  -  16

Överförmyndarnämnden

 17  14 14  11   9 20  - 22   12 10  14 

 12