Växjö - 3:e bästa kommun på att arbeta mot våld i nära relationer

KVINNOFRID

Växjö är en av de bästa kommunerna i landet på att arbeta mot våld i nära relationer. Det visar rapporten som riks-organisationen Unizon tagit fram där man undersökt kommunernas arbete mot våld i nära relationer. Växjö kommuns arbete har lönat sig och tilldelats en tredje plats för det goda arbetet.

Kvinnofridsbarometern bygger på en enkät som skickas ut till landets 290 kommuner där 162 kommuner har svarat. Frågorna utgår från hur kommunerna arbetar med rutiner och handlingsplaner, utbildning och mandat, samt hur kvinnofridsarbetet är organiserat. Man har också tittat på hur stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn ser ut och hur man arbetar förebyggande kring dessa frågor. Enligt rankingen hamnade Växjö på delad tredjeplats.

Monika Nielsen, kvinnofridssamordnare på Växjö kommun, menar att Växjö är långt fram i arbetet med dessa frågor. En stor framgångsfaktor är det gränsöverskridande samarbetet mellan förvaltningarna men också den väl underbyggda samverkan som finns mellan kvinnojouren Blenda och de övriga 4 kommunerna i östra Kronoberg.

Kan du berätta lite om vad ni har gjort?

- Vi har gjort jättemycket genom åren. Det vinnande konceptet för oss har varit att arbeta väldigt strukturerat efter rutiner och riktlinjer men också med utbildning och tidiga och bra insatser. Detta är ett arbete som inleddes redan 2009 och fortgår. Rent konkret har en viktig del i utvecklingsarbetet varit att ha en kvinnofridssamordnare som, på heltid, driver och håller ihop arbetet för förvaltningen men också för hela kommunen där en viktig roll är att samarbeta med övriga förvaltningar och bolag, andra kommuner och ideella organisationer.

Vi har också arbetat hårt med att säkra skolgången för barn som medföljer mamma till skyddat boende. Detta arbete gjordes tillsammans med kvinnojouren Blenda. Vi utbildade personal i skolor och förskolor, tog fram skriftliga rutiner och vi har arbetat fram goda kontaktvägar som idag fungerar alldeles utmärkt. Den rutinen sitter!

Rapporten lyfter fram mycket av det som fungerar med kvinnofridsarbetet men också det som inte fungerar så bra. För oss blir denna enkät en värdemätare på vårt arbete och en bekräftelse på att det vi gör är viktigt och det arbete vi lägger ner är bra men också på att det finns saker vi behöver utveckla som exempelvis en bättre lösning på boende, skydd och insatser för de utsatta.


Kommuner topp 5
1 Trollhättans stad, Västra Götalands län
2 Ronneby kommun, Blekinge län
3 Kristinehamns kommun, Värmlands län
3 Växjö kommun, Kronobergs län
5 Kristianstads kommun, Skåne län