Vår vision

Här är Växjö kommuns bild av det nya stationsområdet som håller på att växa fram i Växjö. Med bilden vill vi visa hur de nya kvarteren, platserna och stråken kommer att komplettera den befintliga rutnätstaden - inte detaljer som husens färg eller form.

Bilden illustrerar bland annat kvartersstrukturerna, byggnader, gångstråk, bussgator och mötesplatser. Illustrationen är framtagen för att ge allmänhet och andra intressenter en idé om hur helheten kommer att se ut på området utan att fastna vid detaljer som husens färger och form; något som kan vara svårt att greppa under pågående byggnation.

vision växjö stationsområde

Delarna skapar helheten

Växjö stationsområde byggdes på 1870-talet för en stad med knappt 4000 invånare och med Växjös kraftiga expansion fyller området inte längre sin funktion helt och fullt. Syftet med stadsutvecklingsprojektet Växjö stationsområde är att bygga för framtiden. Det ska bli ett levande område med handel, kontor, bostäder och en hållbar trafiklösning för en stad med 100 000 invånare.


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»

Byggs just nu