Arkitekttävlingen

Här har vi samlat det vanligaste frågorna om arkitekttävlingen.

 

Varför anordnas det en arkitekttävling?

Växjö kommun vill göra något extra och unikt och anordnade därför en arkitekttävling för att få in flera förslag från olika arkitekter. Arkitekttävlingen pågår just nu.

Hur går arkitekttävlingen till?

I det här fallet startade arkitekttävlingen med en öppen intresseanmälan via Tendsign som är ett upphandlingsverktyg som ofta används för upphandlingar. Tävlingen annonserades både nationellt och internationellt där alla arkitekter som ville fick möjlighet att lämna in en intresseanmälan.  

Därefter valde en urvalsjury ut fem arkitektföretag som fick tävla vidare om att rita det nya stads- och stationshuset. Urvalet byggde bland annat på en sammantagen bedömning utifrån inlämnat material, tidigare referenser och projekt samt förmåga att organisera, leda och att kunna gestalta funktionella och ekonomiskt genomförbara lösningar.

De fem arkitektföretag som är utvalda ska nu tävla vidare om att rita det nya stads-och stationshuset i Växjö. Utvalda arkitekter och deras förslag är dolda för tävlingsjuryn och allmänhet till dess att en vinnare är utsedd. Detta för att bedömningen ska genomföras så objektivt som möjligt. Följande kriterier har tävlingsjuryn att utgå från i bedömningen av förslagen:

  • Kvalitet och gestaltning
  • Funktion, samband, logistik och tillgänglighet
  • Förutsättningar att det ska vara ett kostnadseffektivt byggande för framtiden
  • Material och hållbarhet, fokus på hållbarhet enligt certifiering Miljöbyggnad GULD

Här kan du läsa tävlingsprogrammet i sin helhet.

När alla förslag är inlämnade kommer tävlingsjuryn att gå igenom och utvärdera dessa utefter kriterierna i tävlingsprogrammet. I januari ska tävlingsjuryn utse en vinnare och i samband med det kommer det att vara en utställning av alla bidrag.

Varför valde ni att anordna arkitekttävlingen på detta sätt?

Efter en diskussion med Sveriges Arkitekter ansåg kommunledningen att byggstarten skulle förskjutas cirka 6-12 månader om arkitekttävlingen anordnades genom dem. Därför fick Vöfab uppdraget att starta upp tävlingen.

Anonymiteten är ett krav enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). De utvalda arkitekterna är därför anonyma tills tävlingen är avgjord. 

Vilka sitter i juryn?

Urvalsjuryn

Marie Hallsten-Eriksson (Växjö kommun)
Per Gustafsson (Växjö Kommun)
Paul Herbertsson (Växjö kommun)
David Johansson (Växjö kommun)
Andreas Meyer (Jernhusen)
Christer Carlsson (Vöfab)
Ingvar Eek (Vöfab)

Tävlingsjuryn

Ordförande Per Schöldberg (C), kommunalråd och kommunstyrelsens representant
Gert Wingårdh, extern arkitekt
Dorte Mandrup, extern arkitekt
Henrik Wibroe, stadsarkitekt Växjö kommun
Catharina Winberg (M), kommunstyrelsens representant
Tony Lundstedt (S), kommunstyrelsens representant
Thomas Fröslev, Jernhusen
Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun
Ove Dahl, projektledare nya stadshuset, Växjö kommun

Hur har urvalsjuryn och tävlingsjuryn valts ut?

Urvalsjuryn består av representanter från Vöfab, Jernhusen, lokalförsörjningsgruppen och planeringskontoret och är en större grupp för att bredda kompetensen. Alla har kompetens inom sina respektive områden men också med gedigen upphandlingskompetens. Gruppen bedömde intresseanmälningarna utifrån uppsatta kriterier. Uravlsjuryn presenterades av Ove Dahl som är projektledare för stadshuset i den politiska stygruppen där den också beslutades.

Tävlingsjuryn består av representanter från Växjö kommun, Jernhusen, VKAB och två stycken externa arkitekter. För att det ska få kallas en arkitekttävling så måste minst 1/3 av juryn bestå av arkitekter vilket uppfylls genom Gert Wingårdh, Dorte Mandrup och Henrik Wibroe. Juryns sammansättning beslutades i den politiska styrgruppen som fanns i början av projektet.

Fick alla arkitekter som ville vara med i arkitekttävlingen möjlighet till det?

Ja, alla som har tillgång till Tendsign fick möjlighet att lämna in en intresseanmälan.

Vad händer nu när bidragen är inlämnade?

Nu kommer tävlingsjuryn att arbeta med förslagen som kommit in för att i slutet av januari utse en vinnare. Växjö kommun har valt att utse en jury enligt Sveriges arkitekters upplägg med tre arkitekter som ingår i juryn för att få en professionell bedömning av de fem förslag från inbjudna arkitektkontor. Juryn kommer till sin hjälp att ha experter inom ekonomi, miljö och hållbarhet för att kunna göra den slutliga bedömningen. Samtliga förslag är anonyma tills vinnande förslag har utsetts. Växjö kommun har valt denna modell för att ha ett säkrare underlag inför det investeringsbeslut som kommer i kommunfullmäktige i juni 2017.

Varför får jag inte rösta på de fem förslagen?

Det är en stor och svår uppgift att sätta sig in de behov och krav som verksamheterna och omgivningen ställer på den nya byggnaden. Utseendet är bara en av alla aspekter som skall bedömas.

Vår uppfattning är detta arbete görs bäst av en grupp noga utvalda personer med blandade kompetenser, lång erfarenhet och stor omvärldsbevakning. Deras profession kan ge oss ett tydligt besked om förslagen är genomförbara både ur ett ekonomiskt och utformningsperspektiv.

Växjöborna representeras väl av de kommunala politiker som ingår i gruppen, Catharina Winberg, Tony Lundstedt och Per Schöldberg.  

Kommer jag att kunna se alla bidrag som var med och tävlade? 

Alla fem bidragen kommer att ställas ut för allmänheten efter att tävlingen är avslutad. Utställningen kommer att vara i stadsbiblioteket (röda rummet) mellan den 26 januari - 26 februari. 

Tävlingsbidragen från de fem arkitektföretagen lämnades in den 24 november och juryn har sedan arbetat med de fem förslagen. Den 24 januari 2017 presenterades vinnaren - White Arkitekter. 

Juryn som valde det vinnande förslaget fick hjälp av experter inom bland annat ekonomi, akustik och träkonstruktion. Finns deras utlåtanden att ta del av?

Nej, inte ännu. Deras utlåtanden är i dagsläget arbetsmaterial som används i entreprenadupphandlingen och är en del av affärsuppgörelsen som inte är slutförd förrän i maj månad. Därefter kommer utlåtandena att bli offentliga och möjliga att ta del av.