Det vinnande förslaget

Tävlingen är nu avslutad och det blev White Arkitekter som ritar Växjös nya stads- och stationshus. 

Varför vann det här förslaget?

I vårt tävlingsprogram har vi angett fem olika kriterier för utvärderingen och juryn var helt enig om att detta förslag låg i topp i samtliga kriterier och bäst uppfyller Växjö kommuns och Jernhusens behov och önskemål.

Motiveringen lyder: Förslaget redovisar en väl sammanhållen och karaktärsfull byggnad med ett starkt uttryck, en ny siluett och ett nytt signum för Växjö stad. Mot norr och längs Norra Järnvägsgatan har byggnaden två våningar, en byggnadshöjd anpassad till gatans och stadens skala. Däröver reser sig ett tak i fyra våningar som skapar byggnadens egen identitet. Byggnaden har fått en rationell och effektiv utformning och har bedömts vara kostnadseffektiv såväl i byggkostnad, drift som underhåll.

Byggnaden har tre tydliga entréer som kopplar sig väl till stadens struktur, på bron, i Klostergatans fond och österut mot det nya Stadshustorget. Elegant flätas dessa tre entréer interiört ihop i ”Växjös vardagsrum” ett vackert vertikalt rum med träkänsla som knyter ihop alla våningarna i byggnaden. Stadshusets reception på andra våningen kan enkelt nås från alla tre entréer. Från entrén mot öster kopplas stadshus och station tydligt samman med en tilltalande bred trappa, utformad som en mötesplats, med plats att sitta i och uppleva staden från. Stadshusets entré och reception, stationens food court och väntsal och ”Växjös vardagsrum” skapar tillsammans genom rummens disponering en god samverkan, stor öppenhet och fantastisk överblick. Förslaget har vidareutvecklat programmets idéer kring funktionen ”Växjös vardagsrum” och tydligt tagit idéerna ytterligare ett steg och därmed skapat plats för naturliga möten mellan kommunens funktioner och medborgare.

”Under samma tak” redovisar interiört synliga pelare, balkar och undertak i trä som ger interiörerna en varm träkaraktär. Bjälklag av massivträskivor och ovanpåliggande installationsgolv ger en bjälklagskonstruktion som möjliggör att ge god ljudmiljö. Väl övervägda våningshöjder 4 och 6 meter som ger goda förutsättningar för en känsla av rymd och möjligheter för ett gott luftklimat. Våning 3-6 har i förslaget fått stora sammanhängande golvytor som ger stor flexibilitet för kontoren både inom varje enskild avdelning och mellan avdelningarna. Kontorsplanen redovisar lösningar med god möblerbarhet. Utformningen med mindre rum i det stora rummet säkerställer möjligheterna för en god arbetsmiljö. Väntsalen har fått ett bra läge som ger överblick till tåg och bussar. I källare redovisas en intressant lösning för parkering av cyklar och ett mindre antal bilar. Förslaget redovisar goda materialval, pelar/balk-system i trä, dubbelglasfasad, liten omslutande area i förhållande till golv area m.m. som tillsammans tydligt skapar förutsättningar för att uppnå god hållbarhet, enligt tävlingsprogrammets krav Miljöbyggnad guld.

Juryn vill att förslagsställare arbetar vidare med gestaltningen av det yttre glasskiktet för att säkerställa att byggnaden ges ett uttryck hållbar över tid. Disponeringen av entrévåningen vad gäller butiker och food court bedömer juryn kan ändras för att skapa en ännu större öppenhet. Avstängningars placering, för de olika ytorna med olika öppettider, behöver ses över. Förslaget redovisar en del täta partier i entréplan mot gata, juryn vill att dessa bearbetas och att ”baksideskänsla” inte uppstår. Förslaget föreslår förtjänstfullt en ny bro söder ut med en utformning som skapar möjligheter för museets park att utvecklas till ett mer tillgängligt parkrum för staden. (utanför programmet). 

Sammantaget är det vinnande förslaget en väl genomtänkt byggnad i alla delar som klarar att leva upp till Växjös krav och intentioner om en hållbar framtid.

Det är ju inte snyggt, varför vill ni förfula staden?

Vi tycker att vi hittat ett förslag som har en hög arkitektonisk kvalitet och gestaltning som kommer att vara en tillgång i staden och i färdigställandet av stationsområdet. Vi anser också att det är en vacker byggnad, men smaken är olika. Vad som anses vara snyggt ändras hela tiden, men en byggnad står länge. Det är därför viktig att bygga något som står sig över tid. De som är bäst på att avgöra detta är erfarna arkitekter som Gert Wingårdh, Dorte Mandrup och Henrik Wibroe som har ingått i jurygruppen.

Kan jag överklaga vinnarförslaget?

De arkitektkontor som har varit med och tävlat kan självklart överklaga juryns utslag, men i övrigt kan det inte överklagas.

Juryn som valde det vinnande förslaget fick hjälp av experter inom bland annat ekonomi, akustik och träkonstruktion. Finns deras utlåtanden att ta del av?

Nej, inte ännu. Deras utlåtanden är i dagsläget arbetsmaterial som används i entreprenadupphandlingen och är en del av affärsuppgörelsen som inte är slutförd förrän i maj månad. Därefter kommer utlåtandena att bli offentliga och möjliga att ta del av.

Ska det byggas en park där stationens parkering är idag?

Ytan som idag kallas Järnvägsparkeringen, öster om gamla stationsbyggnaden, kommer att vara en viktig plats för angöring för resenärer. Här kommer det att finnas gott om korttidsparkering för att hämta och lämna resenärer med bil. Det kommer också finnas cykelparkeringar och taxiangöring. Delar av ytan kommer att bli bussgata och den gröna ytan med träd längst österut behålls och utvecklas. För allmän parkering som inte är knutet till resande hänvisas till övriga allmänna parkeringsplatser i centrum. Det planeras också för ett nytt parkeringshus väster om stationsområdet.

Varför får Växjöborna inte rösta på de fem förslagen?

Det är en stor och svår uppgift att sätta sig in de behov och krav som verksamheterna och omgivningen ställer på den nya byggnaden. Utseendet är bara en av alla aspekter som skall bedömas.

Vår uppfattning är detta arbete görs bäst av en grupp noga utvalda personer med blandade kompetenser, lång erfarenhet och stor omvärldsbevakning. Deras profession kan ge oss ett tydligt besked om förslagen är genomförbara både ur ett ekonomiskt och utformningsperspektiv.

Växjöborna representeras väl av de kommunala politiker som ingår i gruppen, Catharina Winberg, Tony Lundstedt och Per Schöldberg.  

Vad händer nu?

Nu kommer det vinnande förslaget att bearbetas och projekteras vidare till ett slutligt förslag tillsammans med arkitekt och entreprenör, allt i nära samarbete med projektledning och våra olika förvaltningar. Till exempel fortsätter arbetet med framtagande av rumsfunktionsprogram för att skapa en inomhusmiljö som passar verksamheternas behov.