Störning i boendemiljön

Man kan störas av olika saker i sitt hem. Det kan bero på fastigheten, på grannar eller på verksamheter i närheten. Om du störs i ditt hem bör du i första hand prata med den som orsakar störningen, eller med fastighetsägaren.

I andra hand kan miljö- och hälsoskyddskontoret göra en bedömning av störningen. Vissa störningar kan bli så stora att de kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa och då kan vi ställa krav på åtgärder.

Fukt och mögel

Missfärgningar eller bubblor i tapeter eller golv, synlig påväxt eller avvikande lukt i bostaden kan vara tecken på fukt- eller mögelskador. Sådana kan påverka hälsan och ska därför förebyggas och åtgärdas. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare vid misstänkta problem kan du vända dig till oss på miljö och hälsa så bedömer vi om åtgärder kan krävas.

Temperatur och ventilation

En bostad ska vara tillräckligt uppvärmd och ha tillräcklig ventilation. Vintertid bör lufttemperaturen hålla cirka 20-24°C och sommartid cirka 20-26°C. Tillfälligt kan temperaturen tillåtas variera mer. Vid besvär med temperaturen kan vi på miljö- och hälsoskyddskontoret hjälpa dig att mäta temperaturen om inte din fastighetsägare gör detta.

Lukt

Lukt i bostaden kan uppstå från till exempel material, grannars aktiviteter eller utsläpp utomhus. Alla störs inte lika mycket av lukter. Ventilationen i ett hus ska vara anpassat så att lukter som matos och rökning inomhus inte kommer in från grannen till dig. Vad det är för slags lukt ock hur ofta det luktar avgör om den betraktas som en olägenhet. En avvikande lukt i en bostad kan också vara ett tecken på någon form av fuktskada.

Om du upplever besvär med rökning på balkonger eller uteplatser bör du i första hand försöka ta kontakt med de som röker eller med din fastighetsägare. Sådana störningar bedöms sällan som olägenheter som kan åtgärdas med hjälp av lagstiftningen.

Buller - oönskat ljud

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan utreda och ställa krav på verksamheter som bullrar på ett sätt som kan vara skadligt.

Buller i bostäder kan komma från:

  • Trafik – vägar, järnväg och flyg
  • Ventilationen i det egna huset eller fläktar på hus i närheten
  • Industrier eller andra verksamheter i närheten av bostaden
  • Diskotek eller konsertlokaler där hög musik spelas
  • Byggarbetsplatser
  • Ljud från grannlägenheter, tvättstuga eller trappuppgång

Om du störs av buller kan du ta kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret. Om det är grannar eller installationer som stör, försök prata med grannen eller med din hyresvärd direkt först.

Djur

Om du är störd av andras husdjur genom t.ex. lukt eller ljud är det enklast att du själv kontaktar djurägaren i första hand, eller fastighetsägaren om du bor i flerbostadshus. I andra hand kan du kontakta miljö och hälsa som bedömer om störningen är en olägenhet för hälsan och eventuellt kan ställa krav på åtgärder.

Om problemen beror på att djuren inte sköts är det en fråga för Länsstyrelsen som har tillsynen över djurskyddet i länet.

Om husdjur springer lösa, verkar aggressiva eller orsakar skada på egendom är det en fråga för polisen som har tillsynen både över de kommunala föreskrifterna som bland annat reglerar koppeltvång för hund på vissa platser och över lagen om tillsyn över hund och katt.

Miljö- och hälsoskyddskontoret får ofta klagomål angående katter. Att katter gräver och gör ifrån sig i rabatter, att de ligger i utemöbler eller rör sig över tomter, bedöms normalt inte som en olägenhet. Det har prövats i domstol och man måste själv som granne freda sig och ta in utemöbler, hålla stängt så att katten inte kommer in och så vidare. Om en katt anses övergiven eller förvildad får den avlivas av den som har jakträtten. Inom tätbebyggelse måste man dock ha tillstånd för jakt och det har enbart de kommunala skyddsjägarna.

Är du själv kattägare och inte vill att katten stör dina grannar är det en bra åtgärd att se till att katten är kastrerad. Det brukar göra katten mindre benägen att röra sig alltför långt bort, minska risken för slagsmål och löpvrål som kan störa andra och minska risken för oönskade kattungar. Det finns inget krav på att hålla katten i koppel eller att märka den, men vi rekommenderar att du id-märker din katt och håller uppsikt över den utomhus.

Även vilda djur, framförallt fåglar, kan orsaka problem. Fågelläten och spillning, eller att de stjäl mat vid uteserveringar, bedöms i normalfallet inte som en olägenhet men kan upplevas störande. Därför bör vi inte mata fåglarna, men plocka upp skräp och rester och att hålla ordning i soptunnor och komposter. Om det ändå finns problem är det i första hand fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder som till exempel kan vara nät, piggar eller linor som förhindrar att fåglarna vistas på vissa ytor eller byggnader eller skrämmor som rovfågelsatrapper, ljud eller skyltar som rör sig och skrämmer med reflexer och färger. Dessutom kan de kommunala skyddsjägarna kontaktas för att försöka begränsa fågelbestånden på allmän plats.

Eldning

Felaktig eldning, för uppvärmning eller i trädgården, kan orsaka störande rök. Dålig förbränning orsakar också skadliga ämnen som har negativ effekt på både klimatet och människors hälsa. Om du störs av eldning i din närhet bör du i första hand kontakta den som eldar. I andra hand kan du vända dig till oss på miljö- och hälsoskyddskontoret. I vissa fall kan miljö och hälsa besluta om förbud eller begränsning.

Vid eldning av trädgårdsavfall bildas skadliga ämnen och vi bedömer att det är i princip omöjligt att elda utomhus i tätbebyggda områden utan att störa eller orsaka olägenheter för människor i närheten. Det bästa är att kompostera trädgårdsavfallet på din egen tomt eller att lämna det till någon av kommunens återvinningscentraler.

För uppvärmning är pellets lättare att elda med än ved och det ger oftast lägre utsläpp av luftföroreningar. Även torr ved, god lufttillförsel och ackumulatortankar ökar förutsättningarna för effektiv förbränning och minskad risk för störning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Bygga och bo