Så går en lantmäteriförrättning till

Vid lantmäteriförrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs. Den påbörjas genom att en behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten.

Här beskriver vi arbetsgången vid en lantmäteriförrättning.

Hur ansöker jag?

Gör en skriftlig ansökan till lantmäterimyndigheten. I ansökan talar du om vad du önskar få utfört och vilka fastigheter och fastighetsägare som berörs. Har det upprättats en överlåtelsehandling (till exempel köpeavtal) bifogar du denna.

Ansökan måste ha en personlig underskrift.

Utredning

När lantmäterimyndigheten tagit emot ansökan utreder vi förutsättningarna för fastighetsbildningen. Hänsyn måste tas till till exempel gällande planer och andra bestämmelser som till exempel strandskydd. Vid behov samråder vi även med andra myndigheter. Vi kontrollerar även uppgifter i fastighets- och inskrivningsregister med mera.

Sammanträde

Har berörda parter träffat överenskommelse kan förrättningen normalt slutföras utan sammanträde. Vid oklarheter kallar lantmäterimyndigheten till sammanträde.
 
Det är viktigt att veta att lantmäterimyndigheten är helt opartisk. Samförståndslösningar eftersträvas alltid i första hand, men i det fall det råder oenighet mellan fastighetsägare gör lantmäterimyndigheten en opartisk prövning utifrån berörda lagregler.

Vanligt med fältarbete vid fastighetsbildning

Fastighetsbildning innebär ofta att någon form av fältarbete måste göras. Meddelande skickas normalt sett ut i god tid innan. Det stakas ut en ny gräns och så märks den ut på marken.

Förrättningen avslutas

Karta och beskrivning upprättas av de förändringar som fastighetsbildningen medför samt protokoll med de beslut som fattas. Fastighetsbildningsbeslut fattas och ibland även beslut om ersättning och tidpunkt för tillträde. En hel del andra beslut förekommer, till exempel hur förrättningskostnaderna ska fördelas.

Förrättningen registreras

Sedan förrättningen avslutats har de som är sakägare rätt att överklaga beslut som man är missnöjd med. Detta måste göras inom fyra veckor och sänds alltid till oss. Vi tar ställning om något fel har begåtts som kan rättas till. I annat fall överlämnas ärendet till Mark- och miljödomstolen för vidare hantering. Om förrättningen inte överklagats - vilket ju är det normala - kan lantmäterimyndigheten registrera förrättningen.

Besluten blir därmed gällande mot andra parter och det är exempelvis möjligt att söka lagfart på de nybildad fastighet och därefter med denna som säkerhet låna pengar.

Hur lång tid tar det?

Förrättningar har olika svårighetsgrad och tar därmed olika lång tid. En okomplicerad avstyckning för nybyggnation av enbostadshus prioriteras före övriga ärenden och slutförs vanligtvis inom 3 månader från det att ansökan inkommit. Andra typer av förrättningar kan ta 4-6 månader, i vissa komplicerade fall längre tid. Dessa angivna tider förutsätter att lantmäterimyndigheten har fått in fullständiga handlingar. Var därför noga med att sända in efterfrågade handlingar och att dessa är underskrivna av behöriga personer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Bygga och bo