Taxa och avgifter för vatten och avlopp

VA-verksamheten baseras helt på avgifter från kommunens VA-abonnenter. det betyder att inga skattemedel används och att verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter. 

Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader (lån och räntor) samt administration. De avgifter som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om nya taxor.

Information om avgifter för enskilt avlopp och latrin finns under Relaterade länkar längre ner på sidan.

Ny VA-taxa från och med 2017

Från och med 1 januari 2017 gäller en ny VA-taxa enligt beslut av kommunfullmäktige i november 2016: 

  • Anläggningsavgiften höjs med 10%. Anläggningsavgiften är en engångsavgift vid ny anslutning av fastigheter.
  • Den fasta årliga delen av brukningsavgiften höjs med 150 kr till 2550 kr per år för "normalvilla" med 1 st mätare av typen "Qn2,5" eller "Q3 4".

Övriga avgifter är oförändrade.

Taxan består av olika delar

I taxan för vatten och avlopp ingår en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del som grundar sig på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten. Den fasta delen beror på hur stort vattenflöde fastigheten kräver och baseras på vattenmätarens storlek. Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du gör av med.

Brukningsavgiften ska täcka kostnader för att rena dricksvattnet och avloppsvattnet, drift- och underhåll samt kapitalkostnader för investeringar i ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk och andra anläggningar.

Brukningsavgift

Brukningsavgifter betalas löpande till kommunen och består av följande delar:

  • Fast årlig avgift - baseras på hur många mätplatser som finns på fastigheten och hur många mätare av en viss storlek som varje mätplats har.
  • Rörlig förbrukningsavgift - baseras på antalet kubikmeter fastigheten använder och fastställs med hjälp av en vattenmätare.
  • Avgift för dagvatten gata - tas ut inom tätbebyggt område där kommunen har dagvattenhantering. För småhus är detta en schablonavgift och för övriga fastigheter baseras avgiften på tomtytan.
  • Avgift för dagvatten fastighet - tas ut inom tätbebyggt område där kommunen har dagvattenhantering för fastigheter. För småhus är detta en schablonavgift och för övriga fastigheter baseras avgiften på fastighetens hårdgjorda yta.

2017 års brukningstaxa för vatten och avlopp är enligt följande:

Fast avgift (inkl. moms)
1 st mätare Qn2,5          2550 kr/år
2 st mätare Qn2,5        24795 kr/år 
3 st mätare Qn2,5        57027 kr/år
4 st mätare Qn2,5        94220 kr/år       

För en normal villafastighet finns det vanligtvis en mätplats med 1 st Qn2,5 mätare eller motsvarande. Om bara en nyttighet vatten eller spillvatten finns, debiteras halva fasta avgiften enligt ovan.

Rörlig avgift (inkl. moms)
Vatten och spillvatten:   20,00 kr/m3
Vatten:                             9,60 kr/m3
Avlopp:                           10,40 kr/m3

Dagvattenavgifter (småhus inkl. moms)
Dagvatten gata                  365 kr/år
Dagvatten fastighet      616,00 kr/år

Dagvattenavgifter (övriga fastigheter inkl. moms)
Dagvatten gata                0,44 kr/m2 tomtyta
Dagvatten fastighet       3,125 kr/m2 hårdgjord yta*
*hårdgjord yta räknas som tak-, stenbelagda- och asfalterande ytor.

Läs mer om dagvatten

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften, även kallad anslutningsavgiften, är en engångsavgift för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Den betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna.

Anläggningsavgifterna beror på fastighetens storlek, vilka anslutningar som behövs och antal lägenheter eller våningsyta. Förändringar av en fastighets bostadsarea eller användningsområde kan komma att påverka anläggningsavgiften för fastigheten.

För att få en prisuppgift på vad anläggningsavgiften blir för just din fastighet, vänliga kontakta oss på 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2017
Bygga och bo