Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som har en utvecklingsstörning och som har behov av denna skolform enligt en utredning med psykologisk-, pedagogisk-, medicinsk -och social bedömning. Grundsärskolan är nioårig och har två inriktningar; grundsärskola och träningsskola.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning. Grundsärskolan har en läroplan med ämnen, respektive ämnesområden.

Det är vårdnadshavarna som ansöker om skolgång i grundsärskolan för sitt barn. Skolgång i grundsärskolan kan avslutas på vårdnadshavarens begäran.

Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av utbildningsförvaltningen. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Grundsärskolor i Växjö kommun

Lillestadskolan (grundsärskola åk 1-6)
Ljungfälleskolan (grundsärskola och träningsskola åk 1-9) Teleborg Centrum (grundsärskola åk 7-9)

Integrerade elever

En elev mottagen i grundsärskolan kan få sin utbildning inom grundskolan om berörda rektorer och vårdnadshavare medger det.
Ytterligare information kan ges av grundsärskolekonsulent Eva Juhlander, tel: 0701 46 82 13 eller epostadress: eva.juhlander@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2017