Skola - arbetsliv

Samverkan mellan skola och arbetsliv består av dels kontakter med arbetslivet och omvärlden, dels ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolans undervisning.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan innebär att ta fram och utveckla elevens inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och kreativitet. Pedagogens förmåga att ställa frågor som främjar aktivitet och lärprocesser hos eleven är centrala.

För eleven innebär det att inta en kreativ livsinställning och tidigt socialiseras in i ett beteende som gör det naturligt att ta sig för i samverkan med omgivningen.

I Växjö kommuns grundskolor finns flera olika verktyg och modeller för samverkan.

Årligen har elever i åk 8 en praovecka under vårterminen och i åk 9 en praovecka under höstterminen.

För att uppnå en förbättrad kvalitet under praoveckorna har ett webbverktyg, samverka.nulänk till annan webbplats tagits i bruk. Elever och skolpersonal kan nu finna information om Växjös arbetsliv, söka praoplatser, skriva praktikrapporter, läsa och skriva artiklar. Man kan också söka arbetsplatser som är villiga att ta emot studiebesök samt kan skicka föreläsare som besöker skolan.

Innehållet under praoveckorna utökas med så kallade branschplatser vilket innebär att eleverna får pröva olika yrkens arbetsuppgifter under veckan, ett praoschema upprättas av arbetsplatsen vilket också kan innehålla någon dag på ett utbildningsprogram. Temaprao är en annan form där ett antal elever erbjuds en utbildningsvecka inom en bransch. Exempelvis inom Värends Räddningstjänst och Smålandsposten.

Övriga samverkansformer är

Go-Tech

Våra största industriföretag erbjuder alla elever i åk 8 besök i skolan samt studiebesök på ett industriföretag.

Trampolinen

Handelskammarens koncept vilket innebär att ett företag blir fadder för en klass i tre år. 

Hållbara kliv

Tema vatten – åk 4 elever arbetar ämnesövergripande med kranvatten, dagvatten och spillvatten och besöker reningsverket Sundet. Samverkan med VA, Tekniska förvaltningen och Planeringskontoret.

Hållbara kliv

Energiutmaning – åk 5 elever arbetar ämnesövergripande med energifrågor och besöker VEAB. Samverkan med VEAB, Energikontor Sydost, Planeringskontoret.

UF

Skolor utbildas i koncepten Vårt samhälle, att arbeta med och utforska vad som händer i närsamhället och Se möjligheterna, att reflektera över sina positiva och starka sidor och hur man kan använda dem samt Min framtid och ekonomi som handlar om viktiga frågeställningar för ungdomar idag och för deras framtid. Genom läromedlet får elever tillfälle att lära sig, reflektera och upptäcka hur de i framtiden kan arbeta, sköta sin ekonomi och vara del i samhällets ekonomi. 

Go Enterprise

Ett spel som problembaserat tränar förmågor som att vara analytisk, medveten, kreativ, modig, realistisk, strategisk, självsäker, kommunikativ och att kunna samarbeta. Finns på alla 7-9 skolor.

Skapande skola

Skapande skola-satsningen är avsedd att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Medel till Skapande skola fördelas av Kulturrådet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Mot nya höjder

I september 2015 besöker ett 100-tal astronauter från världens alla hörn vårt län när ASE (Association of Space Explorers) har sin årliga konferens i Sverige och Kronoberg. Det är också en unik möjlighet för vårt län att öka intresset hos elever, studenter, näringsliv, offentliga aktörer och medborgare för rymden och dess koppling till teknik, naturvetenskap och matematik.

Tillsammans arbetar därför Länsstyrelsen i Kronoberg, Region Kronoberg och Linnéuniversitet med att lyfta och arbeta med frågor som rör just detta inför, under och efter konferensen. Vi kallar arbetet Mot nya höjder!  Ett av våra viktigaste uppdrag är att underlätta och skapa förutsättningar för mötet och samarbetet mellan skola och näringsliv.

Ett sätt att ta tillvara på astronauternas besök i Kronoberg är genom vårt skolprojektlänk till annan webbplats, som i första hand vänder sig till länets klasser i årskurs 4-9.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan syftar till att underlätta för eleverna att välja utbildning och att visa på olika alternativ samt bidra till en bättre livsplanering.

Att stödja elever med frågor som var hittar jag information, hur fattar jag beslut samt att elever kan få hjälp på vägen med att förstå sig själva, att få reflektera och bli bekräftade är studievägledarens yrkesprofession.

Alla som arbetar i skolan ska (enligt Lgr 11)
verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.

Samverkan med omvärlden är en viktig del för skolan och eleven eftersom det ger vidgade vyer och ger insikter om möjligheter som kan bidra till ett bättre underbyggt ställningstagande vid framtida valsituationer.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2017