Elevråd

Varför har vi elevråd?

På Centrumskolan vill vi att alla elever får möjlighet att ta ansvar och att uttrycka sina åsikter vad gäller deras utbildning och hur deras arbetsplats - skolan - ska vara utformad.

Elevrådet verkar som ett forum där elever fritt får komma med förslag på förändringar.

Elevråd hålls en gång per månad och utgör en viktig kugge i arbetet med Likabehandlingsplanens främjande, förebyggande och åtgärdande punkter. Elevrådet förankrar planen hos skolans elever och för ut samt hämtar information via kontinuerliga klassråd. Man planerar även gemensamma aktiviteter och projekt.

En gång per termin anordnar elevrådet ett så kallat Matråd. Då bjuder elevrådet in köskschefen och diskuterar frågor rörande mat och matsalsmiljö etc.

Elevrådet består av en representant från varje klass. Dessa väljs, genom en demokratisk omröstning, i början av varje läsår.

Klasskamrater och lärare känner ett förtroende för att representanterna förmedlar viktig information och tillsammans kan fatta beslut som rör skolan och alla elever. Under varje elevråd närvarar biträdande rektor och man följer alltid en tydlig dagordning.

Läs mer om elevinflytande och elevperspektiv på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Förskola och skola