Ledighet för elev

Sedan 1 juli 2011 har vi en ny skollag och jag vill därför som rektor delge dig nedanstående avseende ”ledighet för elev”.

I skollagen finns följande att hämta i 7 kapitlet 18 §:

"En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.”

I kommentarmaterialet kopplat till skollagen 7 kap 18 § finns följande att hämta:

”Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning om elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika vis kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildning utan att vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är t ex vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider”

Utifrån ovanstående samt att vi har skyldighet att ge ALLA elever de bästa förutsättningar att nå kunskapskraven i åk 9, vill vi att du som förälder tar en dialog med mentor innan du beställer en resa och inte bara lämnar in en ledighetsansökan och räknar med att den beviljas.

Antalet skoldagar på ett läsår är 180. Om en elev är ledig fem skoldagar varje termin under sina nio år i grundskolan blir det totalt en termin i ledighet – kan vara värt att fundera på.

Caroline Hedenbergh                                                                            rektor Fagrabäckskolan

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018