Om Furutåskolan

Furutåskolan är belägen i norra delen av stadsdelen Teleborg.

Eleverna kommer från hyreshusområdet på båda sidor om Furutåvägen och villabebyggelsen norr och söder om skolan. Furutåskolan har ca 250 elever fördelade på en förskoleklass och 11 klasser i årskurs 1-6.  

6-8 åringar

Erbjuds heldagsomsorg där förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och grundskollärare tar ett gemensamt ansvar för barnens utveckling och lärande. Barnen är indelade i åldershomogena klasser, men med goda möjligheter till samverkan i åldersblandade grupper. Grupperna disponerar mycket ändamålsenliga lokaler. Furan som kan ta emot vardera ca 75 6-8 åringar i tre åldershomogena klasser är en sidobyggnad till Furutåskolan. 

9-12 åringar

Har skoldelen förlagd till Furutåskolans huvudbyggnad och omsorgsdelen till Lyans fritidshem, där det även finns öppen verksamhet, måndag, onsdag och fredag. 

Förutom klassrum med egen ingång, har eleverna tillgång till en nyrenoverad och välutrustad studiehall med studieplatser och datorer samt en ändamålsenlig musiksal. Vårt välfyllda bibliotek, med tillgång till både bibliotekarie och bibliotekspedagog, är en viktig del i barnens lärande. 

Våra ledstjärnor är:

  • På vår skola vill vi att varje elev ska känna trygghet och trivsel
  • I en lärande miljö arbetar vi för att väcka eleverna lust,  engagemang, nyfikenhet och kreativitet
  • Varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna tilltro till sin egen förmåga
  • Här är alla lika mycket värda

Rastfadderverksamhet

Ett antal personer stöttar barnen genom att vara på skolan, framförallt på raster. Detta sker i samverkan med föräldraföreningen, Rotary och pensionärsföreningar.

Föräldraföreningen ”Vi på Furutå”
Furutåskolan har en föräldraförening som möter skolledning och skolans personal i samrådsmöten två gånger per termin. Föräldrarnas engagemang är en viktig resurs för skolan. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017
Förskola och skola