SVA

SVA (Svenska som andraspråk) på Ljungfälleskolan. Skolan ska se till varje individs individuella behov.

Genom att erbjuda SVA ger vi andraspråkselever bättre möjlighet att få utveckla svenska språket så att de får samma förutsättningar som de svenska eleverna. Ett utvecklat språk ger eleverna möjlighet att kunna ta till sig nya kunskaper och använda språket som ett tankeinstrument. Språket är ofta grunden för att kunna uppleva trygghet, kunna uttrycka sina åsikter och känslor i olika sammanhang samt att kunna bygga upp ett gott självförtroende. Ett väl utvecklat andraspråk minskar dessutom risken för missförstånd och onödiga konflikter. Alla har rätt till att förstå och bli förstådda – SVA är en fråga om rättvisa och demokrati!

Informationsskrift om ämnet SVA på Ljungfälleskolan

Varför ska mitt barn ha undervisning i svenska som andraspråk?

Därför att: Ditt barn behöver få basen i svenska språket, när de kommer till skolan. Dels för att kunna ta till sig all information och nya kunskaper men även för att kunna fungera socialt med kamrater och vuxna i skolan.

Basen i svenska

Basen i svenska språket har ett barn med svenska som modersmål redan fått av sina föräldrar innan de börjar skolan. Då barnet börjar skolan har det redan ett ordförråd på 8 -10.000 ord. Detta ökar sedan med c:a 3000 ord varje år. Ett barn med annat modersmål än svenska har ofta inte haft samma möjlighet att som litet barn bygga upp denna bas i svenska men har i stället fått en bas i sitt modersmål.

Behovet av undervisning i svenska, barnets andra språk, skiljer sig därför från de behov ett barn med svenska som modersmål har. Ett barn med annat modersmål behöver bygga på basen i svenska till samma nivå som de med svenska som modersmål har uppnått.

Skolarbetet

Då skolarbetet kräver att barnet har basen i svenska, kan det uppstå svårigheter för barn med ett annat modersmål. Svenska språket som ett tankeinstrument och redskap för inlärning, räcker inte till i alla de situationer som barnet/eleven möter i skolan.

Ämnet Svenska som andraspråk

Ämnet Sva eller sv2 finns för att bygga upp språket för de barn/elever som har ett annat modersmål än svenska. De behöver en annan undervisning i svenska är barn som har det som modersmål. Svenska som andraspråk är ett eget ämne med en egen kursplan. Målet för ämnet är att eleverna ska uppnå samma nivå i svenska som jämnåriga svenska elever. Eleven får senare betyg i ämnet, Sva och det betyget är värt lika mycket som betyget i modersmålssvenska.

Vad är det som är så bra med undervisningen i svenska som andra språk?
Undervisningen i Sva ska ge eleven sådana kunskaper i svenska, som elever med svenska som modersmål redan har lärt sig.

Modersmålssvenska

De barn/ elever som har svenska som sitt modersmål får undervisning i ämnet och undervisningen utgår från att eleverna redan har basen i svenska språket. Barn med annat modersmål läser sitt eget modersmål/hemspråk.

Läraren i svenska som andraspråk

Denna lärare har en särskild utbildning och är medveten om de svårigheter barnet/eleven kan ha, när basen i svenska inte är färdigbyggd. Läraren behärskar en metod för analys av barnets/elevens språkutveckling, ”performansanalys”. Analysen visar på vilken nivå eleven befinner sig i sin svenska språkutveckling. Utifrån analysen avgör sedan läraren vad eleven behöver utveckla och arbeta med framöver.

För att undervisa i svenska som andraspråk och göra analyser behövs det särskilda kunskaper i tvåspråkig utveckling. Läraren kan förklara det som är särskilt svårt i svenskan jämfört med andra språk, förklara och förstärka inlärningen av nya ord och grammatiska mönster.

Vad ska man kunna då man kan ett språk? 

Man behärskar ett språks alfabet, fonetik (uttal), grammatik, prosodi (språkmelodi) och har ett väl utbyggt ordförråd, man klarar av att tala, läsa och skriva olika former av talat samt skrivet språk, man kan uttrycka känslor och tankemässigt komplicerade sammanhang, man behärskar idiomatiska uttryck och man kan också tillgodogöra sig nya kunskaper inom olika områden.

Hur kan jag hjälpa mitt barn att lära sig en bra svenska?

Samtala mycket med ditt barn om känslor och tankar, berätta, läs och sjung för ditt barn på modersmålet och glöm inte att be barnet berätta saker för dig! Det finns böcker på olika språk att låna gratis på biblioteken!

Modersmålet

Med ett väl utvecklat modersmål som grund, blir det lättare för ditt barn att lära sig ett rikt svenskt språk. Modersmålet är starkt knutet till känslor och upplevelser. Genom att lära sig modersmålet lär sig barnet också sin kultur.

När kommer mitt barn att behärska svenska lika bra som ett barn med svenska som modersmål kan?
Ett barn som nyligen kommit till Sverige, behöver c:a 2 år för att lära sig grunderna i svenska. För att lära sig språket med tillräckligt stort ordförråd så att det fungerar i skolarbetet som ett redskap för inlärning, (särskilt för de högre klasserna) krävs 5-8 år, anser forskare.

Barn, som är födda i Sverige med ett annat modersmål än svenska, kan lära sig svenska på 4-6 år, om de lever under förhållanden som stimulerar språket!

Rutiner och organisation kring SVA – svenska som andraspråk för åk 1-6

Arbetgång för SVA inför kommande läsår

  • Maj: SVA-läraren genomför SIT (år F-1)
  • April: Performansanalys (år 2-6)

Både nya och gamla SVA-elever gör testen. Vid överlämningen till årskurs 7 informeras mottagande lärare om vilken andraspråksnivå eleven befinner sig inom.

Resultatet delges klassläraren

Beslut angående SVA görs i samråd med klassläraren. Resultatet arkiveras i original hos rektor.

  • Maj: Besluten om SVA skrivs av respektive SVA-lärare på uppdrag av rektor.

Två informationsfoldrar finns, en för vårdnadshavarna och en för klassläraren.

Delgivning av beslut

Klassläraren delger vårdnadshavare beslutet vid IUP-samtal enligt beslutsblanketten. Beslut återlämnas till SVA-lärare och arkiveras sedan hos rektorn.

  • Augusti: Respektive SVA-lärare ger information till arbetslagen om vilka elever som ska ha SVA under kommande läsår
  • Augusti: SVA-lärare planerar SVA (schema mm)
  • Augusti: Dialoger med respektive klasslärare och SVA-lärare angående SVA-undervisningen, organisationen, schema etc förs. OBS tid bokas med SVA-läraren.

De nationella proven bedöms i samråd med SVA-läraren.

Hela texten SVA-20131217 finns här i .pdf-format

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Förskola och skola