SO Samhällsorienterade ämnen


Geografi

Ämnet skall ge kunskaper om olika natur- och
kulturgeografiska miljöer. Elevernas perspektiv vidgas
från att omfatta Norden och övriga Europa till att bli
globalt. Ämnet geografi skall ge kunskap om jordens
resurser, deras fördelning och begränsningar samt
hushållningen med dem. Dessutom skall ämnet ge insikt
i de processer som har format och formar landskapet
samt samspelet mellan människa och natur.

Historia

Med vår historieundervisning vill vi väcka elevernas
intresse för gångna tider och få dem att uppfatta sig
själva som ett led i en historisk utveckling. Genom
ökade kunskaper skall eleverna kunna se historiska
sammanhang för att bättre kunna förstå sin egen tid.
Viktigt är också att de med stigande ålder lär sig inse
orsakssammanhangen i historien

Religionskunskap

I religionsundervisningen strävar vi efter att eleverna
skall få en uppfattning om vad religion är och få tillfälle
att reflektera över etiska och existentiella frågor. Vi vill
att eleverna ska få kunskaper om och förståelse för
olika religioner och livsåskådningar, som kan ligga till
grund för ett eget ställningstagande.

Samhällskunskap

Ämnet skall ge kunskap om det samhälle vi lever och
verkar i såväl lokalt och regionalt som nationellt och
internationellt. Den demokratiska värdegrund som vårt
samhälle vilar på skall genomsyra all undervisning men
betonas särskilt i ämnet samhällskunskap. Ämnet skall
ge kunskap om människor i skilda sociala sammanhang
samt skilda miljöer i Sverige och andra delar av världen.

 

 

Till varje arbetsområde får eleverna tydliga mål som de
kan utgå ifrån. Målen ligger sedan till grund för de
utvärderingar som vi gör och är direkt kopplade till
kursplanerna för de olika So-ämnena.

Vi strävar efter att få med flera ämnen i vår undervisning. So är
tvärvetenskapligt och för att eleverna ska få med sig sammanhang krävs ett
ämensövergripande förhållningsätt. Förutom samarbete inom SO-ämnena så
arbetar vi med arbetsområde där samarbete sker med ex svenska, bild,
kemi, biologi och fysik. Områden som kan nämnas är planeten och
massmedia i åk 7, hållbar utveckling i åk 8 och Kalla kriget i åk 9.

I åk nio 9 sker i år nationellt prov i något av SO-ämnena, vilket vet vi inte
ännu. Provdatum är satta till  11-12 maj. Varje provdel är 120 min lång. 

Vi använder sedan 2 år ett digitalt läromedel i SO som alla elever på skolan
har tillgång till. Fördelen är att de går använda på alla olika former av
digitala verktyg samt det finns inläst text som man kan lyssna på. Det finns
även en förenklad version med mindre textmängd och färre svåra ord. Eleverna har
möjlighet att spara sina svar på sin sida. 

www.digilar.se

 

På följande länk hittar du kursplanerna till de Samhällsorienterande
ämnena.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2017
Förskola och skola