Verksamheten

Ringsbergskolan är en estetiskt profilerad F-9 skola som startades år 2000. Den startades med tanken att prova nya inlärningsformer. Verksamheten skulle tydligt styras av målen i läroplanen och elevens individuella nivå. Skolan skulle också ha en estetisk profil. Vad kännetecknar skolan idag?

Estetisk profil för att nå målen

Den estetiska profilen innebär att vi använder oss av estetiska läroprocesser. De innefattar intellekt, känsla, teori och praktik. Vi behöver använda alla sinnen för att skapa kunskap med mening. Kunskapen i de estetiska läroprocesserna handlar om att skapa sammanhang. Jag vet och jag kan berätta för dig vad jag vet. Vägen fram till kunskapen är viktig. Där utmanas tankar genom olika upplevelser, nya tankar uppstår, nya erfarenheter görs och uttrycks. Eleverna är medskapare i kunskapsprocessen och alla ämnena blir verktyg för att nå målen.

Gemensamt tema för hela skolan

Ringsbergskolan arbetar med ett tematiskt arbetssätt. Vi har ett gemensamt tema för hela skolan som pågår under hela läsåret. Alla ämnen knyts på något sätt till temat och vi lägger in så många moment från kursplanerna som möjligt.

Målstyrt arbete

Arbetet på Ringsbergskolan planeras utifrån den nya läroplanen Lgr 11 och kursplanernas kunskapsmål. Utifrån dessa skapar vi våra baskurser och temakurser. Lärarna använder de läromedel som passar bäst i respektive kurs. Mycket produceras av lärarna själva. 

Frihet och ansvar

Eleverna planerar mycket av sitt arbete själva. Målet är att de skall lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande. Att lära sig hur man skaffar sig kunskap i dagens samhälle tror vi är mycket viktigt. Det är också en god grund för fortsatta studier. Man har inga rutinmässiga läxor utan avgör själv, eller i samråd med sin lärare, när man behöver träna lite mer på något.

Lärarna på plats hela dagen

Att vara lärare på Ringsbergskolan innebär att man samarbetar med alla andra lärare kring barnen, mål och teman. Lärarna har semestertjänst, vilket innebär att de har 40 timmars arbetsvecka och fem veckors semester. De är på skolan hela dagarna och arbetar viss del på fritids. Genom detta får de en helhetssyn på barnet.

Skolbibliotek

Ringsbergskolans skolbibliotek är en fördjupande resurs för alla elevers lärande. Skolbibliotekariens uppgift är att ge eleverna förutsättningar för att öka sin läsförståelse och utveckla sitt kritiska tänkade. Detta sker genom ett nära samarbete mellan skolbibliotekarien och skolans lärare där lärarens ämneskompetens och skolbibliotekariens informationskompetens får samspela.

Ytterligare information om skolbibliotekets arbetssätt finns på skolbibliotekets egen sida.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola