Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enligt den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en plan för detta.

Syftet med en planen är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram planen för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rutiner kring anmälan och dokumentation av kränkning etc.

Rutiner för delaktighet i planen

Vad betyder orden i planen?

Eleverna har arbetat med att försöka förstå det som står i likabehandlingsplanen. Det har resulterat i två tolkningar i ord och bild av eleverna själva.

Årskurs F-5

Årskurs 6-9

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola