Föräldrasidan

Skolverket skriver i läroplanen:

"Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter."

Förvaltningens vision:

Tillsammans skapar vi det bästa för barn och ungdomar i Europas grönaste stad

TC:s vision: ”På TC lär sig eleverna för framtiden”

Undervisningsfilosofi

  • Att elever får utveckla alla sina förmågor i skolans olika ämnen.
  • Att olika metoder används för att bedöma elevernas kunskaper.
  • Att eleverna utmanas att ta ytterligare steg på sin kunskapsutveckling så att alla elever har en hög måluppfyllelse.
  • Att eleverna i många olika sammanhang jobbar med helheter och samband och samverkan mellan olika ämnen är ett naturligt arbetssätt för alla.
  • Att elever och föräldrar får återkoppling på hur eleven utvecklas både kunskapsmässigt som socialt.

Stöd till varje barn

  • Att de elever som behöver extra stöd för att nå målen får den hjälp de behöver samt att de som lätt når målen också får stimulans och ytterligare utmaningar.
  • Att studieframgång och elevvård går hand i hand.

Trygghet och trivsel

  • Att elever har ett reellt inflytande på sin utbildning och en god skolmiljö där alla bemöter varandra på ett bra sätt.
  • Att under sin skoltid få uppleva roliga traditioner som gör att gemenskap och glädje präglar tiden på TC.

Är du inte nöjd?

Vi gör förstås allt vi kan för att alla ska vara mycket nöjda med skolan. Så här går man tillväga om man skulle vara missnöjd. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017
Förskola och skola