Skolskjuts

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för eleverna i grundskolan och särskolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Även barnen i förskoleklass erbjuds kostnadsfri skolskjuts.

Avståndet till skolan

För att en grundskoleelev i Växjö kommun ska vara berättigad till skolskjuts ska elevens skolväg från adressen där eleven är folkbokförd till hänvisningsskolan (anvisad skola) vara minst det avstånd som anges i tabellen nedan.

Skolskjuts för grundskoleelever anordnas till och från fastställda hållplatser som anvisas inför varje läsår. Avståndet mellan elevens bostad och hållplats får inte överstiga det som anges nedan.

F-klass och åk 1

 • Avstånd bostad - skola: 3 kilometer
 • Avstånd bostad - busshållplats: 1,5 kilometer

Åk 2-3

 • Avstånd bostad - skola: 3 kilometer
 • Avstånd bostad - busshållplats: 2 kilometer

Åk 4-6

 • Avstånd bostad - skola: 4 kilometer
 • Avstånd bostad - busshållplats: 2 kilometer

Åk 7-9

 • Avstånd bostad - skola: 6 kilometer
 • Avstånd bostad - busshållplats: 3 kilometer

Skolskjuts på grund av trafikförhållanden eller för elev med funktionsnedsättningAvstånden mäts i regel utifrån befintligt vägnät, via gång- cykelvägar och såväl enskilda som allmänna vägar. Avsteg från reglerna kan göras av förvaltningens skolskjutsansvarige efter förslag från rektor. Beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten. 

Grundskoleelever med kortare färdväg kan, efter ansökan, beviljas skolskjuts på grund av trafikförhållanden – om de bedöms tillräckligt svåra. Skolskjuts kan även beviljas av särskilda omständigheter. Ansökningsblankett fylls i av vårdnadshavare och skickas till skolans rektor för yttrande eller direkt till förvaltningskontoret för beslut. Beslut fattas av skolskjutsansvarig på utbildningsförvaltningen.

Skolskjuts vid växelvis boende

Föräldrar som bor i Växjö kommun kan ansöka om skolskjuts från två hemadresser under förutsättning att hemmen bedöms likvärdiga d.v.s. att barnet bor lika mycket hos båda föräldrar samt att avståndskriterier uppfylls.

Skolskjuts vid tillfälligt nedsatt rörlighet

Alla elever har en kollektiv olycksfallsförsäkring via Växjö kommun. En elev som blir skadad på grund av olyckshändelse kan erbjudas tillfällig skolskjuts under läkningstiden. Kostnader för resor till och från skolan betalas av kommunens försäkringsbolag. Växjö kommun har slutit avtal med Gjensidige, dit skadeanmälan lämnas.

Åtgärder vid skada på grund av olycksfall:

 • Uppsök läkare/tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton i original.
 • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi behövs.
 • Intyget och en skadeanmälan skickas till försäkringsbolaget Gjensidige.

Elever med nedsatt rörlighet på grund av läkaringrepp t.ex. knäoperation kan erbjudas tillfällig skolskjuts under läkningstiden. Kostnader för resor till och från skolan betalas av utbildningsförvaltningen under förutsättning att en läkare har utfärdat ett intyg som bekräftar behovet av taxiresor till och från skolan.

Grundskoleelever som byter hemadress under pågående läsår

En grundskoleelevs rätt till skolskjuts kan påverkas om en elev flyttar till en ny adress under pågående läsår. Om en elev flyttar närmare skolan och inte längre uppfyller avståndskriterier eller om en elev flyttar till ett annat skolupptagningsområde eller en annan kommun upphör rätten till skolskjuts.

Elever som går sista skolåret (årskurs 9) och flyttar till ett annat skolupptagningsområde inom kommunen har fortsatt rätt till skolskjuts mellan den nya adressen och den gamla hänvisningsskolan.

Borttappat skolbusskort

Regionfullmäktige har beslutat att avgiftsbelägga dubbletter som ersätter ett borttappat skolbusskort. Avgiften betalas av eleven till skolexpeditionens personal i samband med att ersättningskortet överlämnas. Det borttappade kortet spärras av skolexpeditionens personal.

Avgiften

Grundskoleelev förskoleklass - årskurs 6: ingen avgift
Grundskoleelev årskurs 7 - årskurs 9: 100 kr

Vid tekniskt fel på ett skolbusskort, som inte orsakats av eleven, faktureras ingen avgift.

Ansvarsfördelning

Föräldrarna har ansvar för eleverna tills de stigit på skolskjutsfordonet vid angiven hållplats på morgonen samt efter det att de stigit av vid angiven hållplats på eftermiddagen. Länstrafiken har, genom skolskjutsförare, ansvar för eleverna under tiden de transporteras till/från skolan. Utbildningsförvaltningen har ansvar för eleverna under skoldagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2017