Klimat, energi, resor,
transporter

Ett förändrat klimat är en av vår tids allvarligaste miljöproblem. Människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid som uppstår vid förbränning av fossila bränslen, är en viktig orsak till våra klimatförändringar.

Fossilbränslefritt Växjö är ett av tre profilområden i Miljöprogram för Växjö kommun. Växjö kommun antog också en reviderad Energiplan 2016, den revideras varje mandatperiod.

Målbild 2030

I Europas grönaste stad 2030 leder inte våra bostäders, verksamheters och transporters energianvändning till någon klimatpåverkan genom utsläpp av fossil koldioxid. Växjö har blivit en fossilbränslefri kommun som även vidtagit åtgärder för att minska klimatpåverkan från vår konsumtion.

I Europas grönaste stad produceras all värme, el, kyla och drivmedel från förnybara energikällor och det finns en stor drivmedelsproduktion i Växjö. Energin används på ett effektivt sätt i våra bostäder och verksamheter. Uppvärmning av byggnader sker alltid med lägsta möjliga primärenergianvändning. All nybyggnation är energieffektiv och sker i förnybara material, huvudsakligen trä.

Det är enkelt och smidigt att gå, cykla och åka kollektivt i Europas grönaste stad. Dessa färdmedel står nu för hälften av resorna eftersom de har prioriterats under flera år, medan biltrafiken har begränsats. I övrigt används förnybara drivmedel för bilresor, godstransporter och i arbetsmaskiner.

ur Miljöprogram för Växjö kommun, antaget juni 2014.

Läs mer om målen och se hur du kan bidra:

www.vaxjo.se/miljoprogram

Exempel på vad Växjö kommun har gjort och gör

  • READY, ett femårigt EU-finansierat projekt som Växjö kommun är med i från december 2014, tillsammans med Århus kommun i Danmark och Kaunas i Litauen. Syftet är att testa innovativa lösningar, renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften.
  • trä är ett bra material för hållbart samhällsbyggande. Växjö kommun har antagit en Träbyggnadsstrategi Växjö - den moderna trästadenöppnas i nytt fönster.
  • kommunens energibolag, Växjö Energi, har byggt ett plusenergihus som producerar energi. 2015 invigde man det tredje kraftvärmeblocket som gör att man kan bli fossilbränslefri.
  • kommunen samarbetar både nationellt och interntaionellt, ett exempel är energisamarbete med Serbien.
  • cykelräkning sker på flera ställen i staden. (löpande)
  • samordnad varudistribution infördes i kommunen (ca 2010), det sparar många transporter och minskar de fossila koldioxidutsläppen

Mer information om hur Växjö ska nå målen hittar du i energiplan, träbyggnadsstrategi, transportplan, och årliga handlingsplaner nämndsöppnas i nytt fönster och bolags öppnas i nytt fönsterinternbudget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2017
Hållbarhet och miljö