Förbättrad dagvattenrening i lagunerna

En viktig del i det pågående arbetet med att förbättra statusen i Växjösjöarna är att effektivisera dagvattenreningen, särskilt på de platser där effekterna av utsläpp är som störst.

Tillkomsten av lagunerna i Strandbjörket under 1990-talet har betytt mycket för att minska tillförseln av näringsämnen och andra föroreningar till Växjösjön. Den största källan till näringstillförsel i Växjösjön är dock det dagvatten som rinner till sjön genom lagunerna i Strandbjörket. Just där gör Växjö kommun därför flera saker som tillsammans ska bidra till att vattnet som når Växjösjön blir ännu renare. Målet är att öka fosforreningen från cirka 60 procent till 85 procent.

För att reningen av dagvatten ska fungera bra behöver föroreningarna kunna sedimentera vilket innebär att partiklar sjunker till botten. Det sker i lagunerna eftersom vattnet bromsas upp när det kommer ut i de stora vattenytorna. Sedimentet bör även hindras från att grumlas upp igen, vilket till exempel undervattensväxter kan bidra till när dessa stabiliserar sedimentet. Tidigare har dessa önskvärda processer till stor del hindrats av stora bottenlevande fiskar så som karp och braxen som söker föda på mjukbottnarna.

Under somrarna 2016 och 2017 tog Växjö kommun ut cirka 1800 kilo (!) vitfisk ur lagunerna. Även utloppet från lagunerna till Växjösjön gjordes om för att hindra omfattande återinvandring av fisk. Cirka 6 ton kalkstenskross tillsattes under våren 2017 för att förbättra sedimentets fosforbindande förmåga. Under hösten 2017 anlades översilningsvallar som ska koncentrera sedimentationen till ytor där det lättare kan tas upp, samt att de växtbeklädda vallarna ska öka utbredningen av undervattensvegetation i dammarna. Därutöver görs mindre försöksplanteringar med undervattensvegetation. Vi testar även att tillfälligt skydda vegetationen från fåglar och större fiskar med en burliknande konstruktion. 

Sammantaget är detta viktiga åtgärder för att förbättra reningsfunktionen och få renare vatten i Växjösjön.

Fiske och utsättning av fisk är förbjudet i lagunerna

Växjö kommun vill förtydliga att fiske och utsättning av fisk är förbjudet i lagunerna. Vattenområdet i lagunerna ingår inte i det område som fiskekortet i Växjösjöarna omfattar. Överträdelser av dessa bestämmelser är brottsligt och kan ge böter. i flera fall har fiske i lagunerna tyvärr resulterat i skador på de redskap vi använder för att fånga vitfisk och skydda nyplanterad växtlighet, genom att krokar med mera fastnar i våra redskap.

Om du vill ta hand om karp eller annan fisk som kommunen fångar i lagunerna eller Växjösjön för utsättning i annat vatten, kontakta anderas.hedren@vaxjo.se  eller leif.carlsson@vaxjo.se. Observera att utsättning av fisk kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Det här projektet bedrivs 2015-2017 med stöd förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Du kan läsa mer om projektet i slutrapport i dokumentet Slutrapport Lagunerna nedan. Flera av åtgärderna ska upprepas och följas upp under de närmaste åren.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2017
Hållbarhet och miljö