Fosforläckage från sjöbottnar ska stoppas

I de flesta insjöar är tillgången på fosfor avgörande för hur stor algblomningen blir. Med höga fosforhalter i vattnet blir det stora algblomningar och risken för omfattande blågrönalgblomningar ökar markant.

I naturliga sjöar fastläggs betydande mängder fosfor i bottnen. En stor del av fosforn binds då till naturligt förekommande mineral som järn, aluminium och kalcium. Genom dessa bindningar fungerar de flesta sjöar som naturliga reningsverk mot övergödning.

I Växjösjöarna och på många andra platser med omfattande övergödning har balansen mellan fosfor och fosforbindande ämnen störts. Det finns inte tillräckligt med fosforbindande ämnen i relation till mängden fosfor. Sjöbottnarna läcker därför oerhört stora mängder fosfor, särskilt under sommaren. Under en enda månad kan mer än 2000 kilo ren fosfor frigöras från botten av Södra Bergundasjön. Som jämförelse är tillförseln utifrån (från uppströmsliggande sjöar, dagvatten, skogsbäckar med mera) knappt 400 kilo per år! Läckaget måste minska drastiskt om sjöarnas status ska kunna förbättras.

I flera decennier har det pågått forskning och utveckling som går ut på att förstå hur man kan återställa balansen mellan fosfor och fosforbindande ämnen i sjösediment genom tillsatts av naturligt förekommande metaller till botten. I dagsläget kan man relativt väl avgöra om och hur man kan tillsätta aluminium för att kraftigt minska fosforutflödet.

Växjö kommun planerar att använda sig av den här metoden. Som en del i förberedelserna Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) gjort en expertutredning avseende risker och möjligheter. Slutsatsen i rapporten är att metoden är lämplig i Växjösjön och Södra Bergundasjön. Bottenbehandling är den enskilda åtgärd som kan antas ha störst betydelse för att minska övergödningen i Växjösjöarna. Växjö kommun har sökt och fått tillstånd till dessa åtgärder hos mark- och miljödomstolen.

Du kan läsa SLU:s rapport och ansökningshandlingarna under Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018