Reduktionsfiske i Växjösjöarna 2016-2018

Växjö kommun arbetar för ett klarare vatten i Växjösjöarna. En del i det här arbetet är att glesa ut bestånden av mört, braxen, björkna och småabborrar. Ett långsiktigt mål är att även undervattensvegetationen ska gynnas av klarare vatten.

Växjösjöarna och många andra övergödda sjöar har drabbats av en ond spiral: Överflödet av fosfor ger stora algblomningar med dåliga siktförhållanden. Den dåliga sikten ger mört och braxen konkurrensfördelar då de inte lika lätt kan fångas av rovfisk. Stora mängder braxen äter upp stor del av smådjuren som är viktiga för alla fiskarter under tidiga år. Rovfisken får därför svårt att komma upp i den storlek som gör att de blir verkliga rovfiskar och kan kontrollera vitfiskbestånden.

Vi förväntar oss flera förbättringar i sjöarna till följd av fisket. För det första kommer djurplankton omedelbart att få en bättre överlevnad och därmed kan de "beta ner" algblomningarna. Den här första effekten kommer snabbt och kan vara kortsiktig om vi inte genomför andra stödjande åtgärder så som vegetationsetablering och sedimentbehandling.

För det andra kommer undervattensvegetationen bli mindre störd av braxen som annars rotar i sedimenten efter mat. Undervattensvegetationen får också bättre ljusförhållanden och kan därför breda ut sig och ge djurplankton bättre gömsle och överlevnad samt bidra
till andra önskvärda processer i sjön.

För det tredje kommer all fisk, inte minst rovfisk, växa till sig bättre med anledning av minskad konkurrens om smådjur. Även fågellivet kring sjöarna kommer att gynnas av den ökade tillgången på högkvalitativ föda (till exempel vattengråsuggor) från bottnarna.

För det fjärde minskar näringsläckaget från sediment till vatten när sedimentet inte rörs upp i lika stor omfattning. En följdeffekt är minskad sedimentation av alger, vilket ger mindre besvärliga syretärande processer i sedimentet i sjöarna.

Vi planerar att göra utfiskningar i Trummen 2016-2017 och Södra Bergundasjön 2017-2018. Utfiskning i Växjösjön genomfördes 2015-2016 (avslutades i november 2016). De bojar som du ser i sjöarna används till fisket och arbetet med växter.

Ta gärna fisk för eget bruk (inte för försäljning) i de baljor vi har vid stranden. Den fisk som inte går åt blir till biogas. Vi rekommenderar att du enbart tar fisk som är nyfångad, det vill säga att du tar hand om fisken samma dag som den fångas. Du har själv ett ansvar att bedöma om fisken är ätbar. Du bör även följa livsmedelsverkets rekommendationer som anger hur ofta du bör äta insjöfisk.

Fisket kommer att bedrivas främst under maj och oktober under 2016-2018. Fisket utförs av Klara Vatten AB på Växjö kommuns uppdrag. För att dagligen följa fisket när det pågår (maj och oktober) kan du gå in på: http://www.klaravatten.se/blogg/update-växjösjöarna-31312010länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Rapporter och sammanställningar från de utförda fiskena finner du under Relaterade dokument.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018