Dammar, vattenkraft och vattenreglering

Alla större vattendrag i Växjö kommun är reglerade. På
vissa platser utvinns el, på andra platser regleras
vattnet för att det ska bli ett jämt flöde nedströms och
för att hålla en jämnare vattennivå i sjöarna.

Vid vattenkraftstationer kan det bli svårt för fiskar att vandra fritt i
vattendraget. En del fiskarter är beroende av fria vandringvägar för sin
överlevnad. Vid alla Växjö kommuns vattenkraftanläggningar finns
möjligheter för fiskarna att vandra förbi kraftverket.

Det finns i Mörrumsåns avrinningsområde ett 70-tal större dammar. Växjö
kommun äger tretton av dessa.

För att underlätta för andra som bedriver vattenreglering eller är beroende
av väl fungerande vattenreglering och prognoser för vattennivåer och
flödesmängder, har Växjö kommun byggt upp prognosverktyget (FLOOD
WATCH) som alla kan ta del av, se länken till höger.

Miljöanpassning av kommunens dammar och
vattenkraftverk

Den 14 juni 2016 antog kommunfullmäktige ett förslag till åtgärdsstrategi
för kommunens vattenkraftverk och dammar. Bakgrunden till strategin är
att kommunens dammar är i stort behov av förnyelse av flera skäl. I vissa
fall finns betydande översvämningsrisker som kan minskas rejält genom en
ombyggnad. I andra fall finns stort intresse att förbättra fiskvandringsvägar
och liknande. Och i många fall behöver stora byggnadsarbeten göras på
grund av att anläggningarna är gamla och slitna.

Det är ett omfattande arbete som ska genomföras och därför har
kommunen utarbetat en plan för förnyelsearbetet som sträcker sig ända
fram till år 2027. Under de närmaste åren, 2016-2020, står dammarna i
Åryd, Ingelstad och Hanefors på agendan. Inför varje större ombyggnad
ansöker kommunen om lov till Mark- och miljödomstolen och samråd hålls
med berörda.

Läs mer om åtgärdsstrategi för kommunens dammar och vattenkraftverk i
Läs mer-rutan här till höger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2017
Hållbarhet och miljö