Avlopp från industri och företag

Avloppsreningsverken behöver inte ta emot avloppsvatten som är mer förorenat än det vatten som kommer från hushållen. Om man behöver släppa ut smutsigare vatten kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Växjö kommun har en lista som innehåller riktvärden för flera ämnen och parametrar som inte bör överstigas för att man ska få släppa avloppsvattnet till det kommunala nätet.

Ett utdrag över de vanligaste parametrarna finns under Relaterade dokument längre ner på sidan.     

Om man vill släppa ut avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet som innehåller högre halter av syreförbrukande ämnen (BOD7 och CODcr), totalkväve, totalfosfor och suspenderat material finns en speciell industritaxa. Kontakta VA-avdelningen för att upprätta avtal för sådana utsläpp.  

Kontakta VA-avdelningen för att få hela riktvärdeslistan, industritaxan eller mer information, 0470-410 00.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2018
Jobb och företag