Eget dricksvatten

Livsmedelsföretag som har egen brunn istället för kommunalt dricksvatten, omfattas av dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30).

Vattnet måste vara av bra kvalitet och ska analyseras regelbundet. Detta innebär bl a att: 

  • Vattenanläggningen (vattenverket) ska registreras.
  • Det ska finnas ett särskilt egenkontrollprogram för vattenverket.
  • De delar av egenkontrollprogrammet som handlar om provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser ska fastställas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
  • Vattnet ska uppfylla de kvalitetskrav som anges i dricksvattenföreskrifterna.
  • Vattenverket ska uppfylla de krav som finns i föreskrifterna angående t ex säkerhetsbarriärer, beskrivning av vattenverket (brunnskonstruktionen) m.m.

Provtagning och analyser

Normal kontroll av vattnet ska utföras minst 2 gånger per år och omfattar analys av:

  • Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, långsamväxande bakterier, koliforma bakterier, E.coli, ammonium, färg, järn, konduktivitet, lukt, pH, smak, turbiditet.

Utvidgad kontroll av vattnet ska utföras minst en gång var tredje år och omfattar analys av:

  • Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, långsamväxande bakterier, koliforma bakterier, E.coli, intestinala enterokocker, Clostridium perfringens, actinomyceter, mikrosvamp, ammonium, färg, järn, konduktivitet, lukt, pH, smak, turbiditet, , antimon, arsenik, bekämpningsmedel, bensen, bens(a)pyren, bly, bor, bromat, cyanid, 1,2-dikloretan, fluorid, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, nitrat, nitrit, PAH, radon (om grundvatten), selen, tetrakloreten och trikloreten, trihalometaner, kalcium, magnesium, natrium, CODMn, sulfat.

Vatten från annan producent

I vissa fall kan dricksvatten hämtas från annan producent som uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna. Det måste då finnas rutiner för att kontrollera t ex förvaring av vattnet och rengöring av behållare. Det egna vattnet används i dessa fall oftast för disk, rengöring mm. Även detta vatten måste kontrolleras för att fastställa att det är tillräckligt rent.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2017
Jobb och företag