Miljöaspekter

Vid upphandlingar tas hänsyn till nedanstående miljöaspekter:

  • Företagens deklarerade miljöpolicy 
  • Produkterna (material, tillsatser, produktionssätt, miljömärkning, förpackningsmaterial m m) 
  • Företagens krav gentemot sina leverantörer (underleverantörer) 
  • Återvinningsaspekten 
  • Producentansvaret 
  • Certifiering

I anbudsförfrågningarna lämnas och begärs följande information vad gäller miljön: Köparen strävar efter att i enlighet med gällande miljöpolicy upphandla varor och tjänster som är skonsamma mot miljön. Köparen vill genom miljöhänsyn stimulera till fler miljöanpassade leverantörer för en ekologiskt hållbar utveckling på lång sikt.  

En grundprincip är att en produkt inte innehåller några "onödiga" eller för miljön skadliga ämnen för att uppfylla sitt syfte. Produktens hela livscykel beaktas och därför krävs uppgifter om innehåll, förpackning, skyddsföreskrifter, distribution, konsumtion och destruktion. För bedömning av produkten används olika kända miljökriterier och miljöklasser.  

Produkter innehållande ämnen från kemikalieinspektionens och naturvårdsverkets så kallade "13- och 40- lista" samt produkter som inte följer de begränsningar som anges i lag (t ex lagen om kemiska produkter) får ej offereras. Produkterna får inte vara skadliga för konsumenterna eller användarna.   Produkterna ska, som avfall, helst kunna återanvändas eller vara biologiskt nedbrytbara.

Produkterna får inte ge upphov till ämnen som är giftiga eller som anrikas i biologiska system eller rötslam. Produkterna bör både vid tillverkning och användning bygga på resurssnålhet vad gäller råvaror, vatten och energi och bör så lite som möjligt skada ozonskiktet, öka växthuseffekten eller bidra till försurningen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2017
Jobb och företag