Hemleverans av matlådor

Företag i Växjö kommun som erbjuder hemleverans av matlådor har möjlighet att teckna avtal med Växjö kommun. Avtalet innebär att kommunens seniorlots hänvisar de äldre invånarna till företaget för att de ska kunna få hemleverans av matlådor. Anbud ska lämnas senast den 31 mars 2018.

Bakgrund

Växjö kommun har infört en ny kommunal service: seniorlots. Genom seniorlotsen vill Växjö kommun främja självständigheten hos äldre invånare i åldern 65 + och ge dem möjligheten att leva ett rikt liv. Seniorlotsen ska informera, vägleda, och samordna kommunens service så den blir mer tillgänglig för seniora invånare. Seniorlotsen ska också kartlägga ideella och privata aktörers utbud för att förstärka självständigheten hos de äldre invånarna och därmed kunna hänvisa seniora invånare till utvalda aktörer som tillhandahåller hemleverans av matlådor.

För att seniorlotsens uppdrag inte ska hämma den privata marknaden ur ett konkurrensperspektiv har kommunen valt att göra en direktupphandlad tjänstekoncession vad gäller hemleverans av matlådor.

Det innebär att de aktörer som utifrån kommunens uppställda krav kvalificerar sig får ingå i den bank som sen presenteras för de äldre invånarna.

Med hemleverans av matlådor menar vi tillagad mat som levereras varm hem till den äldre invånaren.

Upphandlingen

Kommunen avser att teckna avtal med minst tre och högst tio aktörer. Kommer det in färre giltiga anbud än tre kan kommunen välja att teckna avtal med ett färre antal aktörer. Att en begränsning görs är därför att utbudet som seniorlotsen hänvisar seniora invånare till måste vara överskådligt.

Upphandlingen sker i form av en direktupphandlad tjänstekoncession. De ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden kommer att antas; baserat på såväl priset som kompetens, referenser och överskådlighet avseende prissättning och hemsidans utformning avseende tillgång till information etcetera.

Kommunen kommer alltså inte att köpa några tjänster av de aktörer som avtal tecknas med. Avtalet med kommunen görs endast för att seniorlotsen kan komma att hänvisa seniora invånare till aktören i fråga. Kommunen garanterar inte på något sätt att den seniora invånaren väljer någon av de aktör som kommunen har avtal med. Inte heller tar kommunen något ansvar för den seniora invånarens betalningsförmåga eller betalningsvilja.

De aktörer som kommunen tecknar avtal med åtar sig att under hela avtalstiden erbjuda den tjänst som denna koncession är föremål för till seniora invånare som kommunen hänvisar till aktören.

Aktören får endast avstå i ett enskilt fall från att tillhandahålla tjänsten till den seniora invånaren om han eller hon på sakliga grunder inte bedöms ha förmåga att betala för tjänsten.

Aktörer som avtal tecknas med åtar sig att ett år efter avtals ingående uppskatta värdet av de uppdrag aktören har fått i anledning av avtalet med kommunen.

Avtalstiden är ett (1) år med möjlighet till förlängning i 1+1+1 år.

Krav på anbudsgivare

 1. Anbudsgivaren ska intyga att registrering för F-skatt föreligger.
 2. Anbudsgivaren ska ha för branschen sedvanliga försäkringar etcetera.
 3. Anbudsgivaren ska intyga att omständighet som enligt 13 kap LOU kan, eller ska, leda till att anbudet förkastas inte föreligger.
 4. Anbudsgivaren ska ha en registrerad livsmedelsanläggning hos miljö- och hälsoskyddskontoret samt anmält hanteringen av utleverans av varm mat till miljö- och hälsoskyddskontoret.
 5. Anbudsgivaren ansvarar för egenkontrollprogrammet för livsmedel följs.
 6. Anbudsgivaren ansvarar för att nödvändig livsmedelsinformation ang. allergener med mera kan lämnas till kunden
 7. Anbudsgivaren eller företrädare för anbudsgivaren inte förekommer i belastningsregistret avseende brott som kan medföra att förtroendet för utförande av hemleverans av matlådor kan ifrågasättas.
 8. CV för två arbetsledare eller motsvarande ska bifogas.
 9. Anbudsgivaren ska ha en hemsida där verksamheten beskrivs om inte anbudsgivaren på ett godtagbart sätt kan beskriva varför sådan saknas och att information om priser etcetera tillhandahålls till kunder på annat godtagbart sätt.

Anbudets form och innehåll

 • Anbudsgivaren ska intyga att F-skatt finns.
 • Anbudsgivaren ska intyga att sedvanlig försäkring finns.
 • Anbudsgivaren ska intyga att omständighet som avses i 13 kap LOU inte föreligger.
 • Anbudsgivaren ska intyga att livsmedelsanläggningen är registrerade hos miljö- och hälsoskyddskontoret.
 • Anbudsgivaren ska intyga att egenkontrollprogrammet för livsmedel följs.
 • Anbudsgivaren ska översiktligt presentera sin verksamhet.
  Vidare ska CV för arbetsledare eller motsvarande ges.
 • Anbudsgivaren ska ange länk till hemsida. Om hemsida saknas ska anbudsgivaren ange skälen för detta och beskriva hur information om priser etc. istället ges till kunder.
 • Anbudsgivaren ska intyga att anbudsgivaren, eller företrädare för denna, inte förekommer i belastningsregistret på sätt som anges i punkt 5 under rubriken ”Krav på anbudsgivare”. Om anmärkning i belastningsregistret finns enligt punkt 5 ska anbudsgivaren muntligen efter avlämnande av anbud redogöra för omständigheterna kring anmärkningen.
 • Anbudsgivaren förklarar genom lämnade av anbud sig bindande av detta i 60 dagar från sista dag för anbud.

Anbudstid, tilldelning, avtal med mera

Ert anbud vill vi ha senast den 31 mars 2018 och vara ställt till:
Växjö kommun, Anna Johansson, Box 1222, 351 12 Växjö alternativt skickas till e-postadress info@vaxjo.se

Frågor ställs till Anna Johansson via e-postadress info@vaxjo.se

Kommunen planerar att tilldela och ingå avtal i april 2018.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Jobb och företag