Internationella projekt

Växjö kommun har en positiv inställning till internationellt samarbete och vill uppmuntra internationalisering av kommunen genom deltagande i projekt och internationella nätverk.

Ett aktivt projektsamarbete skapar en förutsättning för att utveckla kommunen och dess verksamheter på ett framsynt sätt genom att det bidrar till kunskap, idéer, inspiration samtidigt som det stärker våra internationella nätverk och sätter Växjö på kartan internationell. Projektsamarbete kan samtidigt bidra till delfinansiering av innovativa utvecklingsprojekt inom olika områden. Kommunen uppmuntrar kommunalägda företag, förvaltningar politiker, tjänstemän och andra samhällsaktörer att delta i internationella projekt och utbyten.  

Kommunala partnerskap

Växjö kommun är sedan många år engagerade i flera kommunala partnerskap, KP. Det är en SIDA-finansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige, till nytta för båda parter.

Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre och de svenska kommunerna har ansvar för en stor del av samhällsservicen. Svenska kommuner, landsting och regioner har därmed värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till sina motparter i utvecklingsländer. Förutom att Växjö kommun på detta sätt är en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling passar det även väl in i den internationella strategins alla tre delar; extern finansiering, omvärldsbevakning och kompetensutveckling.

Tlokwe City Council, Sydafrika (2006 - )
Växjö kommun har sedan 2006 ett samarbete med Tlokwe City Council i Sydafrika. Förutom kommunen är även Region Kronoberg officiell partner. Projekten pågår under ett till två år och har bland annat hanterat områdena; politikerrollen, demokrati, PR och kommunikation, personalfrågor, kommunal ekonomi, bibliotek, stadsplanering, dagvattenhantering och vuxenutbildning.

Paving way for support and skills-training of dropouts
Ett tvåårigt projekt (2014-2016) med syfte att utbyta kunskap och genomföra praktik kring arbetet med unga dropouts (unga som valt att hoppa av skola/utbildning). Projektet inkluderar Växjö kommun, projektet Framtid Kronoberg samt delar av det civila samhället. Målet blir att studera fungerande arbetsmetoder, kunskapshöjande insatser och – för Växjös del – införa en ny fältorganisation för den uppsökande verksamheten.

Kontaktperson: Daniel Folkesson, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), e-post daniel@id-vaxjo.com, telefon 0736 770 709.

An Giang, Vietnam (2015 - )
Sedan 2010 har Växjö kommun haft ett samarbete inom miljöområdet med provinsen An Giang, Vietnam (2015-);

An Giang, som ligger vid Mekongdeltat i landets södra delar . Vi kommer nu att gå vidare med ett treårigt projekt som syftar till att lära och utbyta kunskap på området avfallshantering, återvinning och återbruk, genom att studera bägge länders arbetsprocesser. Syftet med denna typ av samarbete är ha ett kunskapsutbyte som främjar för de demokratiska processerna och för en mer hållbar samhällsutveckling. Projektet finanseras av den kommunala partnerskaps samarbete som ICLD (Internationell Centrum för Lokal Demokrati) driver med medel från SIDA.

Kontaktperson: Ryfete Mustafa, Växjö kommun, e-post ryfete.mustafa@vaxjo.se; telefon 0470-439 44.

Komuna Vushtrri, Kosovo (2014 - )
Under 2014 startade Växjö kommun ett samarbete med Komuna Vushtrri i norra Kosovo. Partnerskapet bedrivs genom projekt mellan de båda lokala administrationerna för att nå utveckling, erfarenhetsutbyte och för att kunna ge råd när det behövs. Detta ger i sin tur bättre service till medborgarna. Särskild uppmärksamhet ska riktas på samarbete inom hållbarhet, miljö, klimat och energi samt tillgänglighet och demokrati.

SEKOS – Socialt Entreprenörskap Kosovo
Det tvååriga projektet SEKOS (2015-2017) syftar till att studera kommunens stöd till sociala företag och framväxten av ett entreprenörskap som skapar nya jobb och investerar i välfärden. SEKOS kartlägger styrkor och svagheter i det kommunala uppdraget och samlar s k goda exempel för de två kommunerna att lära av. Projektet samlar både kommun och sociala företag under samma tak, med mål om att knyta nya kontakter och sporra framväxten av nya företag. Under de två åren träffas parterna vid fyra tillfällen för stärka intern kunskap och kompetens, men även för att ta fram en egen informationsfilm, genomföra utbildningssatsningar och möta unga entreprenörer på lokal nivå.

Kontaktperson: Daniel Folkesson, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), e-post daniel@id-vaxjo.com, telefon 0736 770 709.

Organisering och utveckling av daglig verksamhet
Projektet har som mål att öka kunskapen kring utformande av daglig verksamhet samt stärka den kommunala organisationen för att på så sätt integrera individer med funktionsnedsättning så att dessa i större utsträckning kan delta i samhället som fullvärdiga medborgare. Idag finns ingen verksamhet i kommunal regi i Vushtrri. Målgruppen ska på sikt kunna erbjudas meningsfulla aktiviteter och sysselsättning samt kunna få tillgång till en mötesplats, och där erhålla stöd, trygghet och kunskapsutveckling. Under två år träffas parterna fyra gånger och däremellan arbetar man på hemmaplan med utveckling av och utbildning kring verksamheten.

Kontaktperson: Annika Ström, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), e-post annika@id-vaxjo.com, telefon 0702 063826.

Miljöpedagogik i skolan MIS (Vushtrri, Kosovo)Projektet Miljöpedagogik i skolan pågår 2016-2018 och är en del av det kommunala partnerskap som Växjö kommun har med Vushtrri kommun sedan 2013. Samarbetet och projekten finansieras av ICLD. Delaktiga är tekniska förvaltningen, utbildningsförvaltningen och hållbarhetsgruppen.

Inom projekttiden ska det tas fram, testas och utvärderas en ny miljöpedagogisk metod i samverkan med forskare. Den framtagna metoden testas bland lärare och cirka 100 skolelever och bygger på en mix av nytt undervisningsmaterial, föreläsningar, problemlösning, experiment och externa studiebesök.

I Växjö kommer några åk 6 åka att ha tema "avfallsminimering" och även åka på studiebesök till Häringetorp under höst och vår.

Kontaktperson: Maja Debeljak, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), telefon 072-965 00 03, e-post maja@idvxo.se

Niš, Kula och Varvarin (Serbien)
Samarbetet är en fortsättning på ett 2,5-årigt projektet finansierat av SKL International med syfte att underlätta för serbiska kommuner att närma sig EU, där Växjö har deltagit och delat med sig av erfarenheter kring energiplanering. Det långsiktiga målet är att de serbiska kommunerna, inte bara ska få bättre förutsättningar för ett hållbart energisystem med lägre klimatpåverkan, utan även att demokratin och den ekonomiska situationen på lokal nivå ska förbättras. På sikt kan de serbiska kommunerna bli potentiella samarbetspartners till Växjö kommun inom ramen för EU-samarbete. Arbetet som Växjö kommun lägger ner finansieras av ICLD. ww.icld.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson: Ingrid Palmblad, Växjö kommun, planeringskontoret, e-post  ingrid.palmblad@vaxjo.se, telefon 0470-415 09.

EU-projekt

Växjö kommun strävar efter deltagande i EU-projekt av flera anledningar. En viktig anledning är att få delta i utvecklingen av spjutspetsinnovationer som bidrar till dynamiken i kommunen. En annan anledning är att vi genom EU-projekt kan få del av de cirka 960 miljarder Euro som avsatts för utvecklingsprojekt under perioden 2014-2020. Genom EU-bidrag kan vi öka ambitionsnivån på våra lokala utvecklingsprojekt och därigenom skapa unika och innovativa installationer som bidrar till att sätta Växjö på världskartan som innovativ och framåtblickande stad. Vidare bidrar EU-projekt till omvärldsbevakning, kunskap och inspiration som bidrar till Växjö som spjutspetsstad, inte minst inom ramen för visionen runt Europas Grönaste stad. Deltagande i EU-projekt bidrar vidare till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare och är en viktig del i kompetensutveckling av kommunen.

World Cities: EU – Third Countries Cooperation on Urban Development
World Cities är ett EU-finansierat projekt som koordinerar utbytet av hållbar stadsutveckling mellan europeiska städer och städer i andra länder. "EU-Japan-dialogen" organiseras av miljöorganisationen ICLEI, de har bjudit in Växjö kommun att delta. Två teman finns för projektet: Utveckling mot minskade CO2-utsläpp och energieffektiviseringFörtätad stadsutveckling med service för en åldrande befolkning. Målet är att utbyta erfarenheter inom hållbar stadsutveckling och fyra europeiska städer: Riga i Lettland, Burgas i Bulgarien, Leipzig i Tyskland samt Växjö ska träffa fyra japanska städer: Kumamoto och Kitakyushu på ön Kyushu, Toyama på ön Honshu samt Shimokawa på ön Hokkaido. Växjö har blivit sammankopplat med Shimokawa. Shimokawa ligger långt norrut på Hokkaido och ligger i en skogsregion. De satsar hårt på hållbar lokal industri omfattande miljö, ekonomi och sociala värden. Shimokawa är idag beroende av fossila bränslen men siktar mot att bli en helt oberoende stad gällande import av energi för värme och el till 2018. Projektet bygger på tre träffar där första träffen sker i Japan i början av september, andra träffen i Europa i november och sista träffen i Japan i februari.

Kontaktperson: Jan Johansson, Växjö kommun, e-post jan.johansson3@vaxjo.se, telefon 0470-43276.

READY

READY är ett EU-finansierat projekt som Växjö kommun är med i tillsammans med Århus kommun i Danmark och Kaunas i Litauen. Det är ett femårigt projekt som startade upp 1 december 2014. Syftet är att testa innovativa lösningar i stor skala, bland annat renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften. Vi ska också utveckla och demonstrera nya lösningar för fjärrvärmenäten med sänkt framledningstemperatur. Vi ska också installera fibernät i de renoverade lägenheterna för innovativa kommunikationssystem, såväl för mätning och visualisering av energianvändningen som utbyte av relevant information. IKEA finns också med i projektet för att installera smarta kök med syfte att minimera den mängd mat som måste kastas och energianvändningen, även att höja kvaliteten på det som ska gå till återvinning. Beteendekampanjer kommer också att genomföras. En viktig del i projektet är att mäta och följa upp resultaten och sedan att sprida den kunskap som byggts upp. 

READYlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (engelska) 
READY på Växjö kommuns webbplats  (svenska)

Kontaktperson: Jan Johansson, Växjö kommun, e-post jan.johansson3@vaxjo.se, telefon 0470-43276.

CitiZEN – Sustainable Mobility for Citizens in Europe
Hållbart resande för Europas medborgare, effektivt hållbart resande i städer kan avsevärt bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning i våra städer. Detta är oerhört viktigt för att uppnå EU 2020-målen då 70 procent av befolkningen i EU bor i städer och står för över 80% av EU: s BNP. Dessutom har kravet på ökad rörlighet i städer skapat en icke-hållbar miljö med allvarliga trafikstockningar, dålig luft och höga halter av CO2-utsläpp. Projektets huvudsakliga fokus är hållbart resande i städer. Projektet samordnas av Energy Cities och 6 utav deras medlemsstäder är inblandade som projektpartners, alla med olika erfarenheter inom det här området. De 6 städerna är Besancon (Frankrike), Milton Keynes (England), Modena (Italien), Zadar (Kroatien), Bistrita (Rumänien), Cacak (Serbien) och Växjö (Sverige). Syftet med projektet är att skapa en permanent arbetsgrupp fokuserad på hållbar rörlighet inom ramen för Energy Cities. Projektet kommer att arbeta med utveckling och uppdatering av städernas lokala planer för hållbart resande samt genomföra åtgärder inom området, exempel på åtgärder kan vara: främjande av cykling, bilpooler, hållbart resande i skolor (gå-/cykelbussar, info.kampanjer), familjetävlingar, offentliga evenemang (t.ex. energidagar/mässor, Europeiska trafikantveckan). Detta kommer att ske genom att organisera 4 webseminarium, 4 workshops och 4 platsbesök för företrädare för de lokala myndigheter som är partners i projektet. Som ett led i att skapa engagemang kring stadens arbete med hållbart resande kommer varje partner att arrangera en offentlig tillställning för att på så sätt involvera medborgarna i processen. Officiella CitiZEN-sidan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster "Citizen projektet"öppnas i nytt fönster

Kontaktperson: Mats Persson, Växjö kommun, e-post: mats.persson@vaxjo.se, telefon: 0470-418 04.

CENSE2020

Cirkulär Ekonomi från norra till södra Europa 2020: nya vägar för medborgarinflytande i beslutsprocesser. CENSE2020 är ett tvåårigt projekt som startade juli 2015. Projektet syftar till att skapa ett nätverk av städer som strävar mot en cirkulär ekonom genom att lyfta och byta erfarenheter runt olika städers utmaningar för expansion och hållbar miljöutveckling, med speciellt fokus på resurseffektivitet, återvinning och återbruk. Lokalt i Växjö representeras projektet av Växjö kommun och Macken som samverkar med sju andra städer från: Kroatien, Malta, Rumänien, Grekland, Holland och Italien. Projektet genomförs som en serie av projektmöten, med olika teman som anordnas i de olika städerna. Mötet i Växjö som planeras för våren 2017 kommer handla om återbruk och gröna jobb. Förhoppningen för Växjö är att projektet skall bidra med nya idéer samt stärka relationer för med potentiella partners för innovativt framtida projektsamarbete inom cirkulär ekonomi.

Kontaktperson: Bo Hjälmefjord, Växjö kommun, e-post:  bo.hjalmefjord@vaxjo.se; telefon: 0470-411 37.

Resolve

Resolve är ett femårig EU-finansierat projekt med målet att stärka attraktionskraften i citykärnan samt hålla nere utsläppsnivåer från personal- och godstransporter. Tillsammans med nio partners från åtta olika EU-länder kommer olika aktörer från länet att genomföra aktiviteter som leder till huvudmålet. 

Länsstyrelsen samordnar projektet i Kronobergs län där Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Citysamverkan ingår i en s.k. Stakeholders group.

Projektet startade i april 2016.

Mer information om Resolve hittar du på Länsstyrelsen Kronobergs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson: Per-Olof Löfberg, Växjö kommun, e-post per-olof.lofberg@vaxjo.se, telefon 0470-415 74.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Politik och demokrati