Kommunala partnerskap med Sydafrika, Vietnam, Kosovo

Växjö kommun har en positiv inställning till internationellt samarbete och uppmuntrar internationalisering genom deltagande i projekt och internationella nätverk. Kommunen har flera partnerskap.

Växjö kommun är sedan många år engagerade i flera kommunala partnerskap, KP. Detta är en SIDA-finansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade samarbetsländer och i Sverige, till nytta för båda parter.

Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre och de svenska kommunerna har ansvar för en stor del av samhällsservicen. Svenska kommuner, landsting och regioner har därmed värdefulla kunskaper och erfarenheter att dela med sig av till sina motparter i utvecklingsländer. Förutom att Växjö kommun på detta sätt är en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling passar det även väl in i den internationella strategins alla tre delar; extern finansiering, omvärldsbevakning och kompetensutveckling.

Tlokwe City Council, Sydafrika (2006 - )

Växjö kommun har sedan 2006 ett samarbete med Tlokwe City Council i Sydafrika. Förutom kommunen är även Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg officiella parter. Projekten pågår under ett till två år och har bland annat hanterat områdena; politikerrollen, demokrati, PR och kommunikation, personalfrågor, kommunal ekonomi, bibliotek, stadsplanering, dagvattenhantering och vuxenutbildning.

Pågående projekt

Vietnam
Information kommer

Public Relations Best Practices - Internal communication

Ett tvåårigt projekt (2013-2015) med fokus på förbättrad intern kommunikation inom offentlig organisation för bättre ledarskap, stolthet, ökat deltagande och tillgång till information främst för den sydafrikanska parten. Fokus för den svenska sidan är kommunikation i multikulturella sammanhang. I detta projekt är även Landstingets och Regionförbundets kommunikationsenheter med.

Paving way for support and skills-training of dropouts

Ett tvåårigt projekt (2014-2016) med syfte att utbyta kunskap och genomföra praktik kring arbetet med unga dropouts (unga som valt att hoppa av skola/utbildning). Projektet inkluderar Växjö kommun, projektet Framtid Kronoberg samt delar av det civila samhället. Målet blir att studera fungerande arbetsmetoder, kunskapshöjande insatser och – för Växjös del – införa en ny fältorganisation för den uppsökande verksamheten.

Kontaktperson: Annika Ström, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), e-post annika@id-vaxjo.com, telefon 0470-77 85 51.

Kosovo (2015 -2017 ) Miljöpedagogik i skolan (MIS)

Ett tvåårigt samarbete mellan Växjö kommun och Komuna Vushtrri . Projektet tar sin utgångspunkt att det saknas miljöundervisning i grundskolan (Vushtrri) respektive svårigheter att koppla samman befintlig miljöexpertis med skolans verksamhet (Växjö). Projektet kommer, genom 12 etapper, att ta fram, testa och utvärdera en ny miljöpedagogisk metod som ska testas bland lärare och cirka 100 skolelever och bygger på en mix av nytt undervisningsmaterial, föreläsningar, problemlösning, experiment och externa studiebesök.

Kontaktperson: Maja Debeljak, projektledare, Institutet för lokal och regional demokrati (ID), e-post Maja Debeljak <maja@idvxo.se>, telefon 072-965 00 03.


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Politik och demokrati