Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Nästa sammanträde är tisdagen den 17 oktober 2017 klockan 14:00 på Utvandrarnas hus i Växjö.

Kallelsen med kungörelse når du via länken nedtill under rubriken Relaterade länkar cirka en vecka före sammanträdet.

De senaste två årens protokoll publiceras längre ner under rubriken Relaterade dokument.

Dagordning 29 augusti 2017

 1. Justering av protokoll
 2. Godkännande av dagordning
 3. Utdelning av pris till årets arbetsplats 2017
 4. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 5. Kommunens revisorers granskning av måltidsorganisationen
 6. Kommunens revisorers granskning av genomförandet av kommunens bostadsförsörjningsprogram
 7. Framställda interpellationer
 8. Interpellationssvar från ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Per Schöldberg (C) till Åsa Karlsson Björkmarker (S) om särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor
 9. Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) till Eva-Britt Svensson (V) om information om minoriteters rättigheter
 10. Interpellationssvar från tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M) till Carin Högstedt (V) om standarden på Sydostleden och eventuella åtgärder för förbättring
 11. Interpellationssvar från ordförande i byggnadsnämnden Nils Fransson (L) till Örjan Mossberg (V) om det livsfarliga planket vid Strykjärnet
 12. Information om kommunens processarbete
 13. Motion om jourservice av hjälpmedel - Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
 14. Motion om att ta fram en handbok för förtroendevalda och anställda i Växjö kommun kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning- Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
 15. Motion om att öka antalet unga med funktionsvariationer som får anställning med lön- Carin Högstedt (V) och Ann-Christin Eriksson (V)
 16. Motion om trygg och säker föreningsverksamhet - Pernilla Tornèus (M) och Lena Wibroe (M)
 17. Motion om att arbeta fram en övergripande strategi för besöksnäringen utifrån de nationella och regionala målen- Lena Wibroe (M)
 18. Medborgarförslag om dispens från Trafiklagstiftningen så alla fordon som delar ut post/reklam får köra på trottoarer med mera
 19. Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder vid Strykjärnet
 20. Antagande av detaljplan för Växjö 9:2 mfl, Fagrabäcksrondellen i Växjö kommun
 21. Antagande av detaljplan för Växjö 10:56 (Bäckaslöv etapp II
 22. Antagande av detaljplan för Alabastern 3 m.fl. Araby, Växjö kommun
 23. Årsredovisning för VoB Kronoberg 2016
 24. Anmälan av fjärrvärme- och närvärmepriser 2018
 25. Valkrets- och valdistriktsindelning inför 2018 års allmänna val och 2019 års val till Europaparlamentet
 26. Valärenden
 27. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag
 28. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag
 29. Meddelanden till kommunfullmäktige
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2017
Politik och demokrati