Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Nästa sammanträde är tisdagen den 27 februari 2018 klockan 14:00 på Utvandrarnas hus i Växjö.

Kallelsen med kungörelse når nedtill under rubriken Relaterade dokument cirka en vecka före sammanträdet.

De senaste två årens protokoll finns längre ner under rubriken Relaterade dokument.

Dagordning 27 februari 2018

 1. Justering av protokoll
 2. Godkännande av dagordning
 3. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 4. Information om utredning av hästsporten i Växjö kommun
 5. Information om näringslivsklimatet i kommunen och länet – Catharina Värendh Boson, Almi Kronoberg och Thomas Karlsson, näringslivschef
 6. Information om Earth Week 2018
 7. Presentation av revisionsplan för 2018
 8. Kommunens revisorers granskning av rutiner för orosanmälningar inom nämnden för arbete och välfärds verksamhetsområde barn- och familj
 9. Kommunens revisorers granskning av IT och informationssäkerhet
 10. Framställda interpellationer
 11. Interpellationssvar till Örjan Mossberg (V) från Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden, om bristen på undersköterskor
 12. Motion om att införa tiggeriförbud - Ellen Franzén (SD)
 13. Motion om upprättande av välfärdsbokslut - Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
 14. Medborgarförslag om att döpa om en gata efter Leif Lundgren
 15. Ändring av reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner gällande höjd beloppsgräns för interna fakturor
 16. Ansökan om lån för renovering av IOGT-NTO huset, Elverket 1
 17. Yttrande över revisorernas granskning av kommunens genomförande av bostadsförsörjningsprogram
 18. Bildande av ett regionalt bolag för avfallshantering
 19. Valärenden
 20. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag
 21. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag
 22. Meddelanden till kommunfullmäktige
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2018
Politik och demokrati