Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Nästa sammanträde är tisdagen den 21 november 2017 klockan 14:00 på Utvandrarnas hus i Växjö.

Kallelsen med kungörelse når du via länken nedtill under rubriken Relaterade länkar cirka en vecka före sammanträdet.

De senaste två årens protokoll publiceras längre ner under rubriken Relaterade dokument.

Dagordning 21 november 2017

 1. Justering av protokoll
 2. Godkännande av dagordning
 3. Information från Lars Idermark, VD och koncernchef för Södra
 4. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 5. Byggnation av nytt stadshus samt försäljning av befintligt kommunhus
 6. Framställda interpellationer
 7. Interpellationssvar till Åsa Karlsson Björkmarker (S) från ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Per Schöldberg (C) om måltidsorganisationen
 8. Medborgarförslag om att Växjö kommun inför krav på kollektivavtal vid upphandling och inköp
 9. Medborgarförslag om att öka tillsynen gällande stopp- och parkeringsförbud
 10. Medborgarförslag om att dra in Postnords tillfälliga dispens att nyttja gång- och cykelvägar samt trottoarer för utdelning av post med motorfordon
 11. Medborgarförslag om fyrverkeriförbud
 12. Medborgarförslag om att det nya stadshuset byggs på Araby Dalbo
 13. Taxa för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet
 14. Fastighetsreglering rörande Bergkvara 6:1, Bergkvara 6:21 och Öjaby 1:17
 15. Ombildning av Växjö Rom 1, Växjö Harven 1 och Växjö Slåttern 1 till bostadsrätter
 16. Försäljning av del av Laxen 5, Hovslund, Växjö
 17. Revidering av förbundsordning för Sydarkivera
 18. Valärenden
 19. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag
 20. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag
 21. Meddelanden till kommunfullmäktige
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2017
Politik och demokrati