Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Nästa sammanträde är tisdagen den 17 april 2018 klockan 14:00 på Utvandrarnas hus i Växjö.

Kallelsen med kungörelse når du nedtill under rubriken Relaterade dokument cirka en vecka före sammanträdet.

De senaste två årens protokoll finns längre ner under rubriken Relaterade dokument.

Dagordning 17 april 2018

 1. Justering av protokoll
 2. Godkännande av dagordning
 3. Information om Nationalpark Åsnen - Annika Bladh, projektledare för invigningen och Therese Friman, landsbygdsutvecklare
 4. Information om Destination Småland – Anna Sjödahl, VD
 5. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 6. Årsredovisning 2017 för Växjö kommun
 7. Revisionsberättelse för Växjö kommun 2017 samt frågan om ansvarsfrihet 
 8. Framställda interpellationer
 9. Interpellationssvar till Gunnar Storbjörk (S) från ordförande för Växjö Fastighetsförvaltning AB, Pierre Wiberg (M), om det nya stadshuset
 10. Interpellationssvar till Alf Skogmalm (S) från omsorgsnämndens ordförande, Ulf Hedin (M), om besparingar på äldreomsorgen
 11. Motion om arbete för jämställdhet utan sexuella trakasserier- Carin Högstedt (V) och Eva-Britt Svensson (V)
 12. Motion om att införa datumparkering i Växjö - Yusuf Isik (S)
 13. Motion om lasershow istället för fyrverkeri - Eva-Britt Svensson (V)
 14. Motion om genusutbildning i gymnasieskolan - Eva-Britt Svensson (V)
 15. Motion om stadsnära odling- Eva-Britt Svensson (V) och Carin    Högstedt (V)
 16. Motion om tomträttsavgäld för fler hyresrätter med rimliga hyror - Malin Lauber (S), Maria Carlsson (S), Julia Berg (S) och Alf Skogmalm (S)
 17. Motion om konstnärlig utsmyckning/gestaltning även vid privata byggnationer - Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
 18. Motion om gratis mensskydd - Malin Lauber (S) och Julia Berg (S)
 19. Medborgarförslag om att byta ut de fyra övre våningarna på det nya stationshuset till nytt badhus
 20. Medborgarförslag om uppförande av en Multisportarena i Växjö
 21. Medborgarförslag rörande parkering vid försäljning av kommunhus
 22. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som har kommit in före den 1 mars 2018
 23. Redovisning av beslut i ärenden väckta genom medborgarförslag där beslutanderätten överlämnats till nämnd - mars 2018
 24. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser under 2017
 25. Antagande av Detaljplan för Norrby 1:1 (Öjabyvägen), Öjaby, Växjö kommun
 26. Revisorernas granskning av kommunens arbete med sjukfrånvaron 2017
 27. Antagande av Sponsringspolicy för Växjö kommun
 28. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Pontus Nordfjell (SD)
 29. Valärenden
 30. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag
 31. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag
 32. Meddelanden till kommunfullmäktige
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2018
Politik och demokrati