Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 3 dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

Det senaste årets protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet telefon 0470-413 76 eller e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade länkar längre ner på sidan.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 september 2017

 • Justering av protokoll
 • Rapportering av handlingsplan för våldsbejakande extremism - kl. 13:30 Josefine Eriksson och Per Sandberg
 • Rapportering av värdegrundsimplementering - status från bolag och förvaltningar, kl.13:50 Lena Björkqvist
 • Rapportering av medarbetare-/temperaturmätaren - status och fortsatt arbete, Lena Björkqvist
 • Information från Wexnet - kl. 14:30, Erik Tellgren och Mats Bildh
 • Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen
 • Information från Växjö Kommunföretag AB
 • Redovisning av delegeringsbeslut
 • Redovisning av protokoll
 • Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande yttrande över Naturvårdsverkets remiss av förslag till Nationalpark Åsnen - kompletterande remiss
 • Region Kronobergs remiss av Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
 • Reviderat handlingsprogram för Värends Räddningstjänst samt tillhörande riskutredning - KSAU samma dag
 • Region Kronobergs remiss av Cykla i Gröna Kronoberg - KSAU samma dag
 • Region Kronobergs kulturnämnds remiss av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 - KSAU samma dag
 • Uppdrag om att införa personalförmån i form av cykel
 • Uppdrag om detaljplaneläggning av ny verksamhetsmark (Öjabymotet), samt tecknande av samverkansavtal med Hovs Mark & Maskin AB gällande planering avverksamhetsmark
 • Anpassning av exploateringsprocessen till följd av ändrade redovisningsprincip
 • Fördelning av integrationsmedel
 • Skrivelse om att stimulera installation av solceller på taken - Carin Högstedt (V) och Mikael Karlsson (V)
 • Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen KSAU samma dag
 • Motion om att undvika och sluta sprida den farliga plasten - Carin Högstedt (V) och Örjan Mossberg (V)
 • Medborgarförslag om fria bussresor för pensionär
 • Medborgarförslag om att upphäva Växjö kommuns policy för social ekonom
 • Uppdrag om att inrätta ett råd för samhällsbyggande
 • Yttrande över granskningsrapport av årsredovisning 2016 för Växjö kommun
 • Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2017
Politik och demokrati