Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 3 dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

Det senaste årets protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-413 76 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade länkar längre ner på sidan.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2018

 1. Justering av protokoll
 2. Information om mark- och exploatering - Johanna Svensson och Paul Herbertsson
 3. Fastställande av markpris på Bredvik för etapp 3
 4. Information från kommunens revisorer om iakttagelser i den grundläggande granskningen - Carl-Olof Bengtsson
 5. Stöd till Växjö DFF
 6. Uppsägning av avtal med Växjö o Co gällande Turistbyrån
 7. Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen
 8. Information från Växjö Kommunföretag AB
 9. Redovisning av protokoll
 10. Redovisning av delegeringsbeslut
 11. Val av ersättare i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott efter Camilla Albinsson (KD)
 12. Redovisning av uppdrag rörande förstudie Välfärdsteknik i vardagen
 13. Redovisning av uppdrag att ta fram ett nytt program för Technical Visits
 14. Redovisning av uppdrag om att ta fram behovsunderlag för att utreda ledsagarinsatser i Växjö centrum
 15. Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten för Växjö kommun att starta ett pilotprojekt med syfte att öka måluppfyllelsen genom ökad motion och rörelse i skolan
 16. Redovisning av uppdrag till VKAB att se över det framtida ägandet av vindkraftverket i Ockelbo kommun
 17. Redovisning av uppdrag rörande Begäran till omsorgsnämnden att återkomma med en kostnadsberäkning inför hjälpmedelscentral
 18. Redovisning av uppdrag rörande tillfälligt studentboende på Hovslund
 19. Prissättning av mark på Arenastaden
 20. Tillgänglighetsinventeringar i Växjö kommun
 21. Utlysning av ansökan och riktlinjer för integrationsmedel
 22. Juryledamot Växjö och Kalmars stora Linnéstipendium
 23. Ändring av detaljplan, Växjö 9:32 m.fl. (återvinningscentralen)
 24. Ny modell för intern utlåning till VA, renhållning och biogas
 25. Ledning och styrning för stadshusprojektet
 26. Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande överklagat beslut om stadshuset - KSAU samma dag
 27. Yttrande över remiss av förslag till affärsupplägg för Växjö återbruksby - KSAU samma dag
 28. Skrivelse om intreprenadsättning inom Växjö kommun- Pernilla Torneus (M), Malin Lauber (S) och Stefan Bergström (L)
 29. Skrivelse om arbetsgivarpolitik för ett jämställt Växjö - Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Malin Lauber (S)
 30. Skrivelse om ärenden med "otillbörlig kontakt" inom skolan- Jon Malmqvist (KD)
 31. Skrivelse angående möjligheten att betrakta hemtjänsten som "blåljus"- Ulf Hedin (M), Camilla Albinsson (KD), Sven Johansson (C), Gunnel Jansson (MP) och Stanley Källner (L)
 32. Skrivelse rörande parkeringssituationen för omsorgspersonal- Åsa Karlsson Björkmarker (S) och Tomas Thornell (S)
 33. Skrivelse rörande omvandling till trygghetsbostäder- Ulf Hedin (M), Camilla Albinsson (KD), Margareta Jonsson (C), Gunnel Jansson (MP) samt Stanley Källner (L)
 34. Skrivelse om överförflyttning av kommunala pensionärsrådet, KPR, från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen kommande mandatperiod
 35. Medborgarförslag om att införa busslinje från Vikaholm-Teleborg V till Samarkand- Västra industriområdet
 36. Medborgarförslag om att anlägga en busshållplats vid Willys, Teleborg
 37. Medborgarförslag om att förse alla nybyggda flervåningsbyggnader vid färdigställandet med en markering av byggnadsåret i stadsdelarna Centrum, Öster, Väster, Norr och Araby
 38. Medborgarförslag om att Kicki Danielsson ska vara ambassadör för Växjö
 39. Anmälan av yttrande över finansdepartementets remiss av Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)
 40. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande över Remiss av förslag till avfallsplan och föreskrifter för GGVV- Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun
 41. Anmälan av yttrande över Socialdepartementets remiss av promemoria Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd
 42. Motion om att säkerställa den framtida rekryteringen av undersköterskor - Åsa Karlsson Björkmarker (S)
 43. Medborgarförslag om fontän i Växjösjön samt utökning av planteringar runt sjön
 44. Medborgarförslag om att sätta brevlådor på enbart en sida av vägen
 45. Medborgarförslag om byggnation av nytt resecentrum
 46. Medborgarförslag om anläggning av farthinder på vägsträcka från Vildgåsvägen mot Åbo idrottsplats
 47. Medborgarförslag om hjälplärare med språkkunskaper
 48. Medborgarförslag om ett NP-centrum med samordnare för barn, ungdomar och vuxna med NP-funktionsnedsättning
 49. Förvärv av aktier i Inera AB
 50. Utbetalning av partistöd 2018
 51. Antagande av Detaljplan Växjö 7:8 mfl. (Hovsdal, Hovshaga centrum) i Växjö kommun
 52. Antagande av Detaljplan för Byggmästaren 17 mfl., Öster (Ingelstadsvägen)
 53. Antagande av Detaljplan Växjö 11:5 (Sigfridshäll, Ingelstadsvägen/Östregårdsgatan), Öster
 54. Exploateringsavtal för Växjö 11:5, Sigfridshäll
 55. Försäljning av Snöflingan 10 (Bergundaskolan) och 14, Bergunda
 56. Antagande av reviderade lokala ordningsföreskrifterna för torgverksamhet
 57. Ny återvinningscentral i Växjö
 58. Fastställande av revidering av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning
 59. Beslut om utökad kreditram Wexnet AB
 60. Godkännande av investeringsprojekten för bottenbehandling av Växjösjön och Södra Bergundasjön - KSAU samma dag
 61. Projekt nya VA-ledningar Nylanda Öjaby 2017-2019 - KSAU samma dag
 62. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Politik och demokrati