Protokoll, föredragningslista och kallelse - byggnadsnämnden

Tid Torsdagen den 28 september, klockan 14.00
Plats A-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2017-09-28

 1. Val av justerare
 2. Information och frågor
 3. Redovisning av delegationsbeslut
 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden
 5. Delårsrapport 2017-08-31 och prognos 2017-12-31 för Byggnadsnämnden i Växjö kommun
 6. Byggnadsnämndens lista för planärenden under handläggning
 7. Sammanträdestider för Byggnadsnämnden i Växjö kommun 2018
 8. Medborgarförslag – om att sätta brevlådor på enbart en sida av vägen. Remiss
 9. VÄRENDSVALLEN 7, Västra mark, Växjö kommun
  Detaljplan för bostäder och idrott. Uppdrag
 10. VÄXJÖ 13:35, Teleborg, Växjö kommun
  Ändring av detaljplan för förskola. Uppdrag
 11. ÖJABY 1:17, Öjaby, Växjö kommun
  Detaljplan för verksamhetsmark. Utökat uppdrag
 12. * ÖJABY 4:7, Öjaby, Växjö kommun
  Strandskyddsdispens samt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
 13. * SANDVIK 1, Öster, Växjö kommun
  Bygglov för anläggande av parkeringsplatser
 14. * TRÄNAREN 1, Teleborg, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, växthus, cykelförråd och miljöhus samt anläggande av parkeringsplatser
 15. * VÄXJÖ 11:40, Öster, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av vårdlokaler samt anläggande av parkeringsplatser (Hus B90
 16. * (Borttagen uppgift enligt PuL), Hovshaga, Växjö kommun
  Anmälan om att bygglov för uppsättande av plank inte har följts
  Byggsanktionsavgift
 17. * (Borttagen uppgift enligt PuL), Hovshaga, Växjö kommun
  Bygglov för uppsättande av plank
 18. * GÖTA 2, Hov, Växjö kommun
  Bygglov för uppsättande av LED-skärm
 19. * LJUNGADAL 2, Västra mark, Växjö kommun
  Bygglov för uppsättande av LED-skärm
 20. * PLOGEN 1, Teleborg, Växjö kommun
  Bygglov för uppsättande av LED-skärm
 21. * VAGNMAKAREN 1, Västra mark, Växjö kommun
  Bygglov för uppsättande av LED-skärm
 22. * VÄXJÖ 10:35, Väster, Växjö kommun
  Bygglov för uppsättande av informationsskylt
 23. * VÄXJÖ 12:10, Teleborg, Växjö kommun
  Bygglov för uppsättande av LED-skärm
 24. * SYLLEN 6, Teleborg, Växjö kommun
  Bygglov för inbyggnad av entréparti och uppsättande av plank
 25. * JUPITER 2, Väster, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av garage/förråd och rivning av befintligt garage
 26. * KYRKOTORP 1:5, Ormesberga, Växjö kommun
  Bygglov för ändrad användning av sockenstuga till bostadshus
 27. * LAKEN 2, Hov, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, tillbyggnad av garage och uppsättande av plank
 28. * ANKARET 3, Teleborg, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av förråd med uterum
 29. * GÅRDSBY-TOFTA 5:2, Gårdsby, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av lager
 30. * MINNET 10, Väster, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, carport, miljöhus och poolhus samt anläggande av parkeringsplatser och uppförande av plank och stödmur
 31. * LAMMET 25, Hov, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, rivning av uterum samt ändring av ventilation.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = ärende som inte är öppet för allmänheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Politik och demokrati