Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: Onsdagen den 13 december, klockan 14.00
Plats: A-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2017-12-13

 1. Val av justerare
 2. Information och frågor
 3. Redovisning av delegationsbeslut
 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden
 5. Budgetuppföljning 2017
 6. Medborgarförslag – om att döpa om en gata efter
  Leif Lundgren. Remiss
 7. Inköp av mätinstrument till mät- och GIS-avdelningen
 8. Byggnadsnämndens lista för planärenden under handläggning
 9. VÄXJÖ 10:35, Väster, Växjö kommun
  Detaljplan för parkeringshus och bostäder. Uppdrag
 10. FURUBY 2:49 m.fl., Furuby, Växjö kommun
  Ändring av detaljplan för bostäder. Antagande
 11. VÄXJÖ 7:8 m.fl., Hovshaga (Hovsdal), Växjö kommun
  Detaljplan för bostäder. Godkännande
 12. SKÄRPIPLÄRKAN 1, Sandsbro, Växjö kommun
  Detaljplan för bostäder. Uppdrag
 13. BYGGMÄSTAREN 17 m.fl., Öster, Växjö
  Detaljplan för bostäder kontor m.m. Godkännande
 14. VÄXJÖ 11:5, Öster (Sigfridshäll), Växjö kommun
  Detaljplan för kontor och centrumändamål. Godkännande
 15. *ÖR 5:5, Ör, Växjö kommun
  Strandskyddsdispens för rensning av brygg/båtplats
  (berör även fastigheten Ör 5:3)
 16. *GÅRDSBY-TOFTA 2:2, Gårdsby, Växjö kommun
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
 17. *GÅRDSBY-TOFTA 3:34, Gårdsby, Växjö kommun
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och ekonomibyggnad
 18. *STOJBY 17:2, Gårdsby, Växjö kommun
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage
 19. *GETASKÄRV 1:12, Gemla, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av carport/garage samt rivning av befintligt garage
 20. *GRANEBO 16, Hovshaga, Växjö kommun
  Ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av bostadshus och gäststuga samt rivning av befintlig gäststuga och förråd
 21. *VALLEN 2, Söder, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med takkupor samt inredande av
  lägenhet på vind
 22. *VÄXJÖ 9:2, Norr, Växjö kommun
  Bygglov för uppförande av torn och nybyggnad av teknikbod
 23. *VÄXJÖ 9:34, Norremark, Växjö kommun
  Bygglov för uppförande av torn och nybyggnad av teknikbod
 24. *KALVSVIK-KRÅKETORP 4:1, Kalvsvik, Växjö kommun
  Bygglov för anläggande av parkeringsplatser
 25. *SUNAMAN 2, Centrum, Växjö kommun
  Rivningslov för barackbyggnad
 26. *VÄRENDS-NÖBBELE 1:4, Nöbbele, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation, uppställande av containrar
 27. *ÖJABY 28:1, Öjaby, Växjö kommun
  Marklov för schaktning, fyllning och grundläggning
 28. *SKÖLDBUCKLAN 30, Hov, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av förrådsdel på befintlig carport/förråd
 29. *(Borttagen uppgift enligt PuL), Tegnaby, Växjö kommun
  Anmälan om olovlig tillbyggnad av gäststuga. Byggsanktionsavgift
 30. *VÄXJÖ 8:26, Hov, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av hotell, ändring av parkeringsplatser samt marklov
  för fällande av träd

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = ärende som inte är öppet för allmänheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017
Politik och demokrati