Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: Torsdagen den 1 mars, klockan 14.00
Plats: Stadsbiblioteket, Galaxen 1, Västra Esplanaden 7, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2018-03-01

 1. Val av justerare
 2. Information och frågor
 3. Redovisning av delegationsbeslut
 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden
 5. Årsredovisning 2017 (bokslut) för Byggnadsnämnden i Växjö kommun
 6. DYNEN 4, Norremark, Växjö kommun. Planbesked
 7. LEOPARDEN 8, Centrum, Växjö kommun
  Detaljplan för bostäder. Antagande
 8. REGEMENTSPARKEN 1, Regementsstaden, Växjö kommun
  Detaljplan för bostäder. Godkännande
 9. SVETSAREN 1, Västra mark, Växjö kommun. Planbesked
 10. VÄXJÖ 13.35, (del av Vikaholm) Teleborg, Växjö kommun
  Detaljplan för förskola. Antagande
 11. NORRBY 1:1, Öjaby, Växjö kommun
  Detaljplan för verksamheter. Godkännande
 12. VALLHAGEN 2 m.fl., Teleborg, Växjö kommun
  Detaljplan för verksamheter. Antagande
 13. VÄXJÖ 9:32 m.fl. (Återvinningscentralen)Norremark, Växjö kommun
  Detaljplan för verksamheter. Uppdrag
 14. Förslag på Aktivitets- och lekplatsprogram. Remiss
 15. VÄXJÖ 13:32 m.fl. (Telestadshöjden) Teleborg, Växjö kommun
  Detaljplan för bostäder, handel och service. Godkännande
 16. TÅGET 5, Hovshaga, Växjö kommun
  Detaljplan för bostäder. Antagande
 17. *HÅGERYD 1:4, Ör, Växjö kommun
  Förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus
 18. *TOLG 15:1, Tolg, Växjö kommun
  Strandskyddsdispens samt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage
 19. *ÖJABY 4:5, Öjaby, Växjö kommun
  Strandskyddsdispens samt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage
 20. *CHAUFFÖREN 3, Öster, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av carport/förråd och uppsättande av plank samt rivning av garage
 21. *SIBYLLAN 2, Söder, Växjö kommun
  Slutbesked. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (Etapp 2)
 22. *MIRANDA 5, Hovshaga, Växjö kommun
  Bygglov för påbyggnad av del av bostadshus
 23. *(Borttagen uppgift enligt PuL) Teleborg, Växjö kommun
  Byggsanktionsavgift. Anmälan angående olovlig tillbyggnad av bostadshus
 24. *KOLAREN 8, Teleborg, Växjö kommun
  Bygglov för fasadändring, ändrad färgsättning
 25. *(Borttagen uppgift enligt PuL) Hov, Växjö kommun
  Borttagande av anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Anmälan om växtlighet som hindrar sikt eller framkomlighet
 26. *GÅRDSBY-NOTTERYD 1:4, Gårdsby, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garagebyggnad (Tomt 1)
 27. *GÅRDSBY-NOTTERYD 1:4, Gårdsby, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garagebyggnad (Tomt 2)
 28. *LAXEN 5, Hov, Växjö kommun
  Rivningslov för rivning av samtliga byggnader på fastigheten
 29. *PRESSAREN 13 m.fl., Västra mark, Växjö kommun(berör även fastigheten Pressaren 14)
  Bygglov för tillbyggnad av lagerhall, nybyggnad av skärmtak och rivning av befintligt skärmtak
 30. *SKATAN 9, Araby, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, plank, anläggande av parkeringsplatser och rivning av befintligt trädgårdsskjul
 31. *DJÄKNEN 3, Centrum, Växjö kommun
  Bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet (lgh 1)
 32. *DJÄKNEN 3, Centrum, Växjö kommun
  Bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet (lgh 2)
 33. *(Borttagen uppgift enligt PuL) Centrum, Växjö kommun
  Byggsanktionsavgift. Anmälan om olovlig ändrad användning av bostad till kontor
 34. *(Borttagen uppgift enligt PuL) Centrum, Växjö kommun
  Ändrad användning av bostad till kontor, tidsbegränsat bygglov till och med 2028-01-31.
 35. *ORREN 1, Araby, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal och anläggande av parkeringsplatser
 36. *(Borttagen uppgift enligt PuL) Söder, Växjö kommun
  Anmälan om växtlighet som hindrar sikt och framkomlighet. Föreläggande 
 37. *ÖRNEN 33, Väster, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage (hus AB och H)

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = ärende som inte är öppet för allmänheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2018
Politik och demokrati