Protokoll, föredragningslista och kallelse - miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 12 december 2017 kl. 15:00
Plats: Teleborg Slott, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2017-12-12

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärenden
 4. Redovisning av delegationsbeslut
 5. Inkomna handlingar
 6. Budgetuppföljning
 7. Indexuppräkning av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
 8. Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet
 9. Yttrande över detaljplan för Bergkvara 6:1
 10. Yttrande över detaljplan, Leoparden 8
 11. Dokumenthanteringsplan för Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 12. Beslut angående förbud att demontera fordon samt föreläggande om städning och förvaring av fordonsdelar och avfall som kan orsaka förorening
 13. Revidering av krishanteringsplan
 14. Rapport från presidiet
 15. Övrigt

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll, med viss information borttagen på grund av personuppgiftslagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 januari 2018
Politik och demokrati