Protokoll, föredragningslista och kallelse - miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 14 november 2017 kl. 15:00
Plats: A-salen, plan 5, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2017-11-14

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärenden
 4. Redovisning av delegationsbeslut
 5. Inkomna handlingar
 6. Budgetuppföljning
 7. Internbudget 2018
 8. Resursbehovsutredning 2018-2020
 9. Tillsynsplan 2018
 10. Taxa livsmedelskontroll
 11. Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2018-2020
 12. Yttrande över frågan om kommunalt tillstrykande enligt miljöbalken 16:4 för vindkraftspark i Åshult, Dädesjö
 13. Yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss av betänkande Miljötillsyn och sanktioner
 14. Stopp- och sammanträdesdatum 2018
 15. Rapport från presidiet
 16. Övrigt

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll, med viss information borttagen på grund av personuppgiftslagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2017
Politik och demokrati