Protokoll, föredragningslista och kallelse - miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid Onsdagen den 7 juni 2017 kl. 15:00

Plats Kronobergsrummet, plan 2, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträdenöppnas i nytt fönster är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. 

Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2017-06-07

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärenden
 4. Redovisning av delegationsbeslut
 5. Inkomna handlingar
 6. Budgetuppföljning
 7. Anmälan om ändring av verksamheten vid Norremarks återvinningscentral
 8. Anmälan om att förlänga tiden för tillfällig förändring av miljöfarlig verksamhet SJÖSÅS 1:262
 9. Yttrande över förslag till detaljplan NORRBY 1:1
 10. Yttrande över förslag till detaljplan VÄXJÖ 9:34, Norrastugan
 11. Yttrande över Socialdepartementets betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
 12. Rapport från presidiet
 13. Övrigt

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll, med viss information borttagen på grund av personuppgiftslagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati