Protokoll, föredragningslista och kallelse - miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 20 februari 2018 kl. 15:00
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2018-02-20

  1. Val av justerare
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Informationsärenden
  4. Redovisning av delegationsbeslut
  5. Inkomna handlingar
  6. Årsrapport 2017
  7. Medborgarförslag om att införa toablock som bryter ner stor del av läkemedelsrester
  8. Handlingsplan för arkivet
  9. Rapport från presidiet
  10. Övrigt

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll, med viss information borttagen på grund av personuppgiftslagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018
Politik och demokrati