Styrande dokument och rapporter

Reglemente - Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Fastställt i kommunfullmäktige 2010-12-14.

Tillsynsplan 2017 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn. I denna tillsynsplan beskriver vi vilka tillsynsinsatser som vi planerar att genomföra under 2017.

Kontrollplan 2017 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar även för kommunens kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. I denna kontrollplan beskriver vi hur vi uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan.

Resursbehovsutredning 2017-2019 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska som operativ tillsynsmyndighet upprätta en treårig resursbehovsbedömning för nämndens ansvarsområden enligt miljöbalken. I denna resursbehovsutredning beskriver vi resursbehovet för nämndens samtliga verksamhetsområden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati