Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: 14 december 2017, klockan 09.00
Plats: Kronobergsrummet, Västra Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över nämnden för arbete och välfärds ärenden 14 december

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från nämndens ordförande
 5. Information från förvaltningen
 6. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 7. Information om temperaturmätaren 2017
 8. Redovisning av delegeringsbeslut 2017
 9. Inkomna skrivelser till nämnden 2017
 10. Redovisning om utredning om lagen om valfrihetssystem (LOV) för boenden inom nämndens ansvarsområde 9:30
 11. Presentation från NAVAU om alkoholhandläggning
 12. Internkontroll 2017
 13. Yttrande om ny Remiss från Socialdepartementets remiss av promemoria
 14. Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd KS 2017-00650 barn, ungdomar och vuxna med NP-funktionsnedsättning KS 2017-00541.
 15. Remissvar till tekniska nämnden 2016-00012 Affärsupplägg för Växjö återbruksby
 16. Övrigt

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga ca en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kanslilänk till annan webbplats.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta arbete och välfärds förvaltningssekreterare, telefon 0470-430 14.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Politik och demokrati