Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid 20 september 2017, kl 09.00

Plats  A-salen, kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). 

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas. 

Förteckning över nämnden för arbete och välfärds ärenden 20 september

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från nämndens ordförande
 5. Information från förvaltningen
 6. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 7. Inkomna skrivelser till nämnden 2017
 8. Redovisning av delegeringsbeslut 2017
 9. Beslut om delårsrapport augusti 2017
 10. Budgetuppföljning
 11. Information om vägledning för personal inom arbete och välfärd om Våld i nära relationer klockan 10:30
 12. Information om fältverksamhet Växjö klockan 10:40
 13. Redovisning av uppföljning Växjölöftet Sommar klockan 10:55
 14. Beslut om upphandling av skoladministrativt verksamhetssystem för NAV och UTB
 15. Beslut om ändring i delegeringsförteckningen gällande beslut om insatsen provtagning enligt 4 kap. 1 § SoL
 16. Beslut om personuppgiftsombud (PUL) för nämnden för arbete och välfärd från och med 2017-10-01
 17. Beslut om uppdrag/anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 6 kap 8 (eller 9 §) FB Inledd 2017-08-10
 18. Beslut om uppdrag/anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 6 kap 8 (eller 9 §) FB Inledd 2017-08-11
 19. Beslut om anmälan av särskilt förordnad vårdnadshavare 6 kap 8 § (eller 9 §) FB Inledd 2017-08-16
 20. Beslut om utredning för yttrande enligt 4 kap 10 § FB, utländsk adoption. Inledd 2017-06-22
 21. Beslut om utredning särskild förordnad vårdnadshavare. Inledd 2017-06-28
 22. Beslut om utredning avseende föräldraskap. Inledd 2017-06-09
 23. Beslut om utredning för yttrande enligt 4 kap 10 § FB, svensk adoption 2017-05-18
 24. Beslut om utredning och yttrande enligt 4 kap 10 § FB, svensk adoption
 25. Information individutskottet
 26. Övrigt

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga ca en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta arbete och välfärds förvaltningssekreterare, telefon 0470-430 14.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Politik och demokrati