Trygghetsplatser?

Trygghetsplatser vid Hovslund och Ekbacken

Vilka är platserna avsedda för?

  • Personer som vårdas av anhörig, då denne tillfälligt inte kan sköta omvårdnaden, t.ex. på grund av egen sjukdom.
  • Omsorgstagare i ordinärt boende som av någon anledning är i akut behov av extra omvårdnad under en mycket begränsad tid. Platserna får absolut inte ersätta medicinsk bedömning av läkare.
  • Platserna är avsedda för akuta behov och för placering omfattande högst en vecka. Är behovet mer omfattande ska handläggare kopplas in.
  • Trygghetsplatsen på Ekbacken är i första hand avsedd för personer från Lammhultsområdet.

Hur fördelas platserna?

  • Fördelning av trygghetsplatserna kräver inga beslut av handläggare eller boendesamordnare.
  • Platserna fördelas av sjuksköterska vid Hovslund och sjuksköterska i kvälls- nattpatrullen respektive sjuksköterska vid Ekbacken. Sjuksköterskan ansvarar för att berörd personal och enhetschef vid trygghetsplatsen och vid den enhet som normalt ansvarar för hemvården meddelas.
  • I sjuksköterskans ansvar ingår att bedöma i vad mån läkare ska kontaktas i samband med placering på trygghetsplatsen.
  • Sjuksköterskan eller enhetschefen på Ekbacken meddelar boendesamordnaren när trygghetsplatsen utnyttjas.

Telefonnummer
Trygghetsplatsen Hovslund, dygnet runt  - 0470-430 97

Trygghetsplatsen Ekbacken, dygnet runt – 0472-26 86 52 eller 0472-26 86 53


Version:
  2004-11-16    
Fastställd av:  MAS  
Dokumentansvarig:  IMP 

   

FORTFARANDE AKTUELLT

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2018
Politik och demokrati