Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2018-02-21, kl. 13.40
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2018-02-21

 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning 2018-Information om Försäkringskassans översyn av person assistans: Kjell Magnusson, omsorgschef-Information om Växjö kommuns projekt Seniorlots: Åsa Edberg, Seniorlots-Information om hemvårdens arbete med mobil hemtjänst
 3. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2018
 4. Meddelanden till omsorgsnämnden 2018
 5. Omsorgsnämndens årsrapport för 2017
 6. Yttrande över medborgarförslag om att införa toalettblock som bryter ner läkemedelsrester
 7. Återrapportering av utvärdering av avlösarservice för anhöriga
 8. Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018
 9. Avtalsförlängning särskilt boende Norrelid, Norlandia
 10. Avtalsförlängning särskilt boende Åbovägen, Attendo
 11. Val av ersättare till Samverkansråd för omsorgsnämnden, nämnden för arbete och välfärd och överförmyndarnämnden
 12. Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden
 13. Förslag till uppdrag och organisation för Utevistelsernas År 2018
 14. Ansökan om medel ur Växjö kommuns digitaliseringsfond
 15. Aktuell information från Växjö Kommunala pensionärsråd och gemensamt Samverkansråd
 16. Information från ledamöter
 17. Förvaltningschefen informerar
 18. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2018
Politik och demokrati