Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2017-10-25, kl. 13.30
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2017-20-25

Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund.

 1. Information och utbildning
  Förslag för utveckling av Hovs Park – APP Properties AB
  Uppföljning av enskilda utförare – Lena Tibblin, utredare
 2. Ekonomisk månadsrapport
 3. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2017
 4. Meddelanden till omsorgsnämnden 2017
  Yttrande över motion om utbildningssatsning för omsorgsnämndens personal omvåld i nära relationer - Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
 5. Skrivelse ifrån den blågröna gruppen i omsorgsnämnden om utredning av förutsättningar för att samla tillfälliga platser i omsorgen i Växjö
 6. Beslut ifrån kommunstyrelsen gällande skrivelse angående tillfälligt studentboende på Hovslund - Ulf Hedin (M), Sven Johansson (C), Gunnel Jansson (MP), Camilla Albinsson (KD), Stanley Källner (L)
 7. Förskrivning av vissa hjälpmedel - Uppföljning
 8. Sveriges kommuners och landstings rekommendation till kommunerna gällandearbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre
 9. Förslag till kommunfullmäktige gällande tillämpningsanvisningar angående vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2018
 10. Aktuell information från Växjö Kommunala pensionärsråd och gemensamt Samverkansråd
 11. Information från ledamöter
 12. Förvaltningschefen informerar
 13. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2017
Politik och demokrati