Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2017-12-20, kl. 13.30
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2017-12-20

 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning:
  Granskning av följsamhet till omsorgsnämndens vägledning för hemvård - Maja Debeljak, utvärderare Institutet för lokal och regional demokrati
  Utveckling av måltider och måltidsmiljö i särskilt boende - Cecilia Svanberg, dietist
 3. Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter 2017
 4. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2017
 5. Meddelanden till omsorgsnämnden 2017
 6. Ianspråktagande av omsorgsnämndens egna kapital under 2018
 7. Revidering av omsorgsnämndens vägledning för Socialtjänstlagen - kriterier gällande biståndsbeslut om särskilt boende för äldre
 8. Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning
 9. Tillämpningsanvisningar angående vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2018: Uppdrag om justering av belopp
 10. Val av ledamöter och ersättare till omsorgsnämndens arbetsutskott
 11. Val av ledamöter och ersättare till Växjö kommunala pensionärsråd
 12. Aktuell information från Växjö kommunala pensionärsråd och gemensamt samverkansråd
 13. Information från ledamöter
 14. Förvaltningschefen informerar
 15. 15. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Politik och demokrati