Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Måndagen den 26 februari 2018 kl 14:00
Plats:  A-salen, kommunhuset i Växjö

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 26 februari 2018

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Information om arkivinspektionen 2017
 5. Medborgarförslag om belysning i hundrastgård vid Teknikum
 6. Yttrande över motion om att införa datumparkering i Växjö
 7. Affärsupplägg om Växjö återbruksbyn
 8. Remiss av Plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län 2018-2020
 9. Investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 10. Årsrapport 2017
 11. Personuppgiftsombud för tekniska nämnden i Växjö kommun
 12. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - februari 2018
 13. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden - januari 2018
 14. Övrigt

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2018
Politik och demokrati