Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid  Torsdagen den 28 september 2017 kl 14:00
Plats  A-salen, kommunhuset i Växjö

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 31 augusti 2017

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Medborgarförslag om tilläggstjänst vid snöröjning
 5. Medborgarförslag om vinterväghållning av gång- och cykelväg i Strandbjörket m.m.
 6. Yttrande över medborgarförslag om ökad tillsyn gällande Stopp och parkeringsförbud
 7. Yttrande över medborgarförslag om att dra in Postnords tillfälliga dispens att nyttja gång- och cykelvägar samt trottoarer för utdelning av post med motorfordon
 8. Önskemål om att återanvända, återvinna och få in textilier i kretsloppet
 9. Upphandling av återvinningscentral på Norremark
 10. Anmälan av arbetsutskottets beslut om upphandling av sjörestaurering
 11. Yttrande över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft
 12. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 13. Projekt Trummen Land Art 2017-2019
 14. Projekt VA-sanering Kulladalsgatan, Växjö
 15. Projekt Telestadshöjden
 16. Anpassning av exploateringsprocessen i samband med ändrad redovisningsprincip
 17. Budgetuppföljning - Delårsrapport augusti 2017
 18. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - september 2017
 19. Redovisning av delegeringsbeslut - augusti 2017
 20. Övrigt

Kallelse till tekniska nämnden 28 september 2017

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta Anne-Lii Green, tel. 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017
Politik och demokrati