Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 14 december 2017 kl 14:00
Plats:  A-salen, kommunhuset i Växjö

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 14 december 2017

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Information om upphandling av sjörestaurering samt lägesrapport om Växjösjöarna
 5. Information om arbetet på Norra Järnvägsgatan
 6. Information om cityvärdar på stationsområdet
 7. Yttrande över remiss av förslag till avfallsplan och föreskrifter för Gislaved, Gnösjö, Vaggeryd och Värnamo kommun
 8. Översyn av torgverksamheten och de tillhörande lokala ordningsföreskrifterna
 9. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 10. Projekt åtgärder för cykelparkering Växjö stad inom stadsmiljöavtalet cykel 2017-2019
 11. Projekt för utbyggnad av VA i Bäckaslövsområdet Växjö 2017-2019
 12. Projekt Bredvik tunnlar etc. 2017-2019
 13. Projekt nya VA-ledningar Nylanda Öjaby 2017-2019
 14. Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 2018
 15. Reduktionspolicy anläggningsavgifter VA-taxa
 16. Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden
 17. Behandlingsavgifter för mottagning av externt material för förbehandling och rötning 2017
 18. Leveransavtal för gas mellan Växjö kommun och Bergkvarabuss
 19. Hantering av outnyttjade kapitalkostnader
 20. Årsplan för tekniska nämndens sammanträden 2018
 21. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - november 2017
 22. Redovisning av delegeringsbeslut - november 2017
 23. Övrigt

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2018
Politik och demokrati