Kommunens revisorer

Kommunens revisorer granskar varje år all verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. De bedömer om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunens revisorer är även lekmannarevisorer i de kommunala företagen.

Revisorerna har ett eget revisionskontor med en tjänsteman som biträder de förtroendevalda revisorerna. Externa revisorer och specialister anlitas till vissa av granskningarna.

Revisionschef 

Karin Andersson

Telefon 0470- 410 00
E-post revisionskontoret@vaxjo.se
Postadress Växjö kommun, Revisionskontoret, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress Västra Esplanaden 18 

Revisorerna utses av fullmäktige och arbetar därigenom indirekt också för medborgarna. Revisorerna är oberoende och väljer själva vilka granskningar som ska genomföras. I granskningarna ger revisorerna förslag till förbättringar av verksamheten och bidrar på så sätt till en effektiv och rättssäker verksamhet.

Ordförande

Carl-Olof Bengtsson (S)

Vice ordförande

Sven Pehrson (C) 

Sök kontaktuppgifter till kommunens revisorer

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juli 2017
Politik och demokrati