Webbforum för direktmöte i Rottne 27 november 2017

I webbforumet kan du ställa frågor om ämnen som berör Rottne, till exempel skola, omsorg och fiberutbyggnad. Tjänstemän och politiker kommer också att svara på frågorna som kommer in i forumet.

Forumet hålls öppet till 11 december 2017. Under  formuläret kan du läsa frågorna som har kommit in och svar på dem.

Kommunala verksamheter i Rottne

Vi har två stora kommunala verksamheter här i Rottne. Särskilda boendet Sörgården och Vidingehem. Vidingehem står som ägare av de flesta lägenheterna i Rottne. Det är mycket sällan en lägenhet står tom i deras bestånd. Men på särskilda boendet Sörgården har det stått två lägenheter tomma sedan 2012 alltså i 5 år...

Ett äldre par ...trogna hyresgäster hos Vidingehem i ca 35 år fick när orken tröt flytta till Sjöliden Braås. Trotts att det står två tomma lägenheter på Sörgården. Vi är några som undrar varför står de tomma...?

Fick ett svävande svar i går på Rottne direkt... att bl.a. lägenheterna inte var "bra".. och då undrar jag ...va då inte bra... vem avgör det. ? jag har i många år arbetat i det vi kallar hus 3 på Sörgården och har aldrig någonsin upplevt att dessa lägenhet inte skulle vara beboeliga ... så förklara gärna för oss vad man menar egentligen....

Och varför är det så svårt att för omsorgsnämnden och Vidingehem att svara på frågan..?

Svar:

Dina frågor är vidarebefordrade till Vidingehem och omsorgschefen. Du kommer att få svar från dem.

Ang tomter på åkrarna vid Ängsvägen

Vid direktmötet berättades det att en detaljplan ska tas fram för tomter på åkrarna vid Ängsvägen. Nu har jag några frågor angående detta och tankegången hos er politiker och kommunanställda som beslutar om detta.
Svar: Det är politiken endast som tar beslut bla utifrån underlag från tjänstepersoner).

Är ni medvetna om att när den fördjupade översiktsplanen för Rottne skulle röstas fram 2010, lämnades det in en protestlista mot att den skulle innefatta tomter på Ängsvägen.
Svar: Ja kommunen är medveten om att det fanns synpunkter mot delar i förslaget när beslutet togs i kommunstyrelsen. Det var flera yttranden som inkom.

Alla boende på Ängsvägen gick samman och turades om att stå utanför Ica i Rottne för att göra en namninsamling, för att behålla den fina omgivningen och utsikten som åkrarna ger. Under en helg fick de ca. 600 namnunderskrifter, vilket är rätt imponerande i ett samhälle som då bestod av ca. 2300 personer. Men när namnlistan lämnades över till ordföranden i den kommittén som skulle rösta om FÖP, några dagar före omröstningen, fick de till svar "Tack, men vi har redan bestämt oss."
Svar: I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar. Hur kommunen tänker tillgodose riksintressen ska redovisas särskilt. Planen täcker hela kommunens yta, men kan vara mer detaljerad (fördjupad) för vissa delar, till exempel en tätort. Att bedöma konsekvenserna av olika alternativ är en viktig del av arbetet. Det ska vara lätt att förstå planens innebörd och konsekvenser. Översiktsplanen är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen. Översiktsplanens innehåll kan därför inte heller överklagas.

Detta är nu historia men jag undrar hur ni skulle reagera om ni får en sådan protestlista idag?
Svar: Alla medborgare har sin fulla rätt att komma med synpunkter på förslag som läggs fram av politiker/ medborgare/organisationer/ föreningar/tjänstepersoner. Det är den demokratiska rätten. Utifrån alla underlag, behov och synpunkter mm från olika intressenter fattar sedan våra politiker ett beslut. Många beslut kan sedan överklagas. När det gäller beslutet att ta fram en detaljplan för Ängsvägen så finns det redan synpunkter inkomna från bla grannar och även från politiskt håll. När väl ett förslag på detaljplan kommer på Ängsvägen kommer det att finnas möjligheter för sakägare tex grannar att kunna lämna in synpunkter. Och redan nu har flera synpunkter kommit in på plan-pm:et som publicerades under 2016.

Ni sade er vara imponerade att 160 personer var på direktmötet i måndags, ni jämförde det t.o.m med att det var som om en hel Vida Arena av växjöbor hade kommit för att lyssna på er. Så... skulle ni lyssna om 3,5 "Vida Arenor" hade sagt sin åsikt om något i Växjö stad?
Svar: Vi lyssnar på synpunkter som kommer in via olika media till kommunen. Det kan vara besök i vår reception, telefonsamtal, mail, skrivelser, direktmöten etc. Ibland leder inkomna synpunkter till att beslut justeras/ändras/revideras eller skjuts framåt för ett omtag i en fråga. Och till slut fattar våra politiker sina beslut.

Hur mycket kommer det kosta att ta fram detaljplanen för Ängsvägen om man inkluderar de arkeologiska och alla andra undersökningar, och att det kommer bli extra arbete med överklaganden (vilket är rätt troligt med tanke på tidigare protestlista)?
Svar: En detaljplan brukar kosta från 100 kkr och uppåt. Utredningskostnaderna och i vilken omfattning som behövs vet vi inte idag. Det kommer att visa sig under detaljplaneläggningen.

Vid direktmötet pratade jag med experten om varför det bara skulle släppas 5 tomter längst ner i området Kungsvägen. Som jag förstod det var det för att det var för dyrt att släppa alla tomter där till försäljning, p.g.a. att det kräver arbete med vägar, vatten och andra förberedelser med tomterna. Men om ni inte släpper dem till försäljning så får ni ju inte in pengar till att göra väg/vatten-arbetet. Hur tänker ni där?
Svar: Vi har i dagsläget endast tänkt bygga ut så mycket teknisk infrastruktur som behövs för att kunna bygga de två södra kvarteren, 5 villatomter. Att bygga ut den tekniska infrastrukturen kostar mer än vad vi får in i försäljningsintäkt, med den fastslagna prissättning som finns på 100 kr/m2 tomtmark, samt för VA anslutningsavgifter.

Skulle det inte vara bättre att istället för att lägga pengar på detaljplanen över Ängsvägen, investera pengarna på att frigöra tomterna på Kungsvägen som redan har en färdig detaljplan. ?
Svar: Det är ett politiskt uppdrag från Kommunstyrelsen till Byggnadsnämnden att igångsätta detaljplanen vid Ängsvägen. Tanken är att tillskapa villatomter i attraktivt läge i Rottne.

De 30 tomterna skulle räcka länge för att utveckla det här lilla samhället, och utnyttja ett område som just nu är oanvändbart, fult och ligger inbäddat i samhället. Istället för att bygga igen åkrarna som är en fin vy vid promenadstråket runt Ängsvägen och Nybergs hage, och som så många av invånarna vill ha kvar.

Den avslutande talaren på direktmötet betonade vikten av att "vår tid är nu". Då vore det väl passande att ni ser till att det finns tomter till försäljning nu och inte lägga pengar och arbete på att ta fram tomter som antagligen inte kommer att behövas de närmsta 15 åren? Tanken är att det ska finnas tomter till försäljning under 2019 i området söder om Kungsvägen.
Svar: Tanken med området vid Ängsvägen är att tillskapa tomter i attraktivt läge i Rottne. Just attraktiva tomter är ett önskemål från flera orter för att få igång byggandet på landsbygden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2018
Politik och demokrati