368

Conny Blom

368

30 november 2016 - 25 januari 2017

Växjö konsthall, Norra rummet

Vernissage: Onsdag 30 november klockan 17-19

Den svenska tryckfrihetsförordningen fyller 250 år under 2016 men vad som kanske inte alla känner till är att denna förordning åsidosattes mellan åren 1939 och 1943. Det har alltså inte varit 250 år av kontinuitet. Under perioden censurerades konsekvent personer som skrev kritiskt om den tyska nazistiska regimen. Hela upplagor av både dagstidningar och böcker beslagtogs och vid flera tillfällen dömdes även författarna till fängelse, exempelvis den socialdemokratiske riksdagsmannen Ture Nerman, den liberale politikern Israel Holmgren och Arbetarens dåvarande ansvarige utgivare Birger Svahn. Sammanlagt skedde tillslagen vid 368 tillfällen.

Conny Blom utgår i utställningen 368 från tiden under andra världskriget och ställer den mot nutida censur i form av historieomskrivningar, ekonomiska informationsmonopol, inskränkningar av friheten på Internet och självcensur inom kultursfären. Bloms utställning är en uppmaning att inte bara fira, utan även reflektera över tryckfrihet och yttrandefrihet i en period då uppenbara förändringar sker i vår syn på kunskap, medielandskapet står inför stora utmaningar och inte minst kulturlivet plats i samhället ifrågasätts. Till utställningen bidrar Conny Blom med en pamflett, vilket i sig alluderar till protestskrifter, fri åsiktsdistribution och uppmaning till reflektion.

Conny Bloms utställning 368 är Växjö konsthalls bidrag till Växjö kommuns 250-års firande av tryckfrihetsförordningen. Vernissagen sammanfaller med 30 november som i sig inneburit diskussioner om yttrandefrihet. 


Conny Blom

368

November 30-January 25 2017

Växjö konsthall, Norra rummet

Opening: Wednesday November 30 5-7 pm

The Swedish Freedom of the Press Act is celebrating its 250th birthday in 2016. However, this regulation was put aside between 1939 and 1943, so there has in fact not been 250 years of continuous freedom under the act. During the four year period any critical writing on the German Nazi regime would be consistently censored. Entire editions of daily newspapers and books were confiscated and in multiple cases the writers were even sentenced to jail, as for example the social-democratic member of the parliament Ture Nerman, the liberal politician Israel Holmgren, and Birger Svahn, the then current editor of Arbetaren (the Worker). Altogether 368 confiscations were implemented.

Conny Blom takes these years during the Second World War as a starting point for his exhibition 368 and he juxtaposes events from the past against current censorship which now occurs in the shape of history rewriting, economical information monopolies, restriction of freedom on the Internet and self-censorship within the culture sphere. Blom's exhibition is a call upon us to not only celebrate but also to reflect over the notions of freedom of the press and freedom of speech in a period when obvious changes are happening in our attitude towards knowledge, when media faces big challenges and not least when the roll culture has in a society is being questioned. Conny Blom adds a pamphlet to the exhibition, which in itself alludes to protest writings and free expression of political opinions and is an incentive to reflect.

Conny Blom's exhibition 368 is Växjö Konsthall's contribution to the Växjö municipality celebrations of the 250th anniversary of the freedom of the press. The opening coincides with 30th November, a day that in itself has brought forth discussions about the freedom of speech, since ultra nationalistic groups have made it a day of manifestations and celebration in honour of the Swedish warrior king Charles XII who died on the 30th November 1718.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2017
Se och göra