Efter apokalypsen finns bara optimismen kvar

Jenny Kalliokulju & Magnus Petersson

11 november - 8 januari 2017

Växjö konsthall, Västra hallen

Vernissage: Fredag 11 november klockan 17-19

Växjö konsthall är glada att kunna presentera utställningen Efter apokalypsen finns bara optimismen kvar med i huvudsak nya arbeten av Jenny Kalliokulju och Magnus Petersson. Kalliokuljus fontänaktiga skulpturer kan sägas röra sig mellan det organiska och förfallets estetik. Magnus Petersson deltar med ett nytt verk - en modell i skala 1:20 av en nöjespark med snurrande pariserhjul och lysande karuseller.

Vad innebär apokalypsen? Några förstår den som en domedag. En konsekvens av antingen mänsklig förflackning eller som en obönhörlig kausal verkan av universums rörelser. Men, behöver apokalypsen alltid förstås som en materiell förstörelse? Eller räcker det med en intellektuell eller moralisk kollaps? Kanske är apokalypsen inte alls som domedagen, det vill säga att den skulle ske under kort tid. Istället är apokalypsen kanske en utdragen process som vi redan befinner oss i där samhällets funktionsduglighet långsamt eroderas och kunskapssamhället byts ut av åsiktsbubblor.
Tanken om vad apokalypsen skulle innebära varierar mellan tider, religion, politiska, ideologiska eller ekonomiska perspektiv. Inom populärkultur återkommer tematiken stundtals genom exempelvis katastroffilmer som Armageddon. I konsthistorien är domedagen ett återkommande tema, till exempel är Hieronymus Bosch skildringar av helvetet fortfarande populära för många idag. Samtidskonsten försöker kanske inte finna helvetet, men många arbetar på hur man kan söka vägar att upplysa, skydda sig inför och överleva apokalypsen.
En annan vinkling tar filmen Interstellar eller fantasy-litteraturen med Hunger Games där apokalypsen redan inträffat. Det finns inget mer att göra inför hotet av det fasansfulla. Det är redan verkställt. Istället handlar det om hur man går vidare. Kanske är det ett mer konstruktivt betraktelsesätt på tillvaron. Istället för att resignera inför hotet och förfallet, använda energin till att stödja förändringarna till en ny värld – även om det kostar på.

Jenny Kalliokulju är född 1986 i Bjuv. Utbildad vid Städelschule i Frankfurt. Bor och arbetar i Torrlösa. Har deltagit på flera utställningar i Skandinavien och Europa. Tidigare i år gav hon ut boken Rodinia, som mottagits väl.

Magnus Petersson är född 1971 i Namnerum där han bor och arbetar. Han utbildades vid Valand i Göteborg. Petersson har flera utställningar bakom sig, i Sverige och utomlands. Petersson är också aktuell i vandringsutställningen Det var egentligen ett vackert fartyg – om M/S Wilhelm Gustloff, som just nu visas på Emigrantmuseet i Kulturparken Småland. Petersson är en av de mest internationellt verksamma konstnärerna som samtidigt är fast boende i Småland.

Curator: Martin Schibli

Program för vernissagen 11 november:

Klockan 16: Samtal kring post-apokalyptiska tankar med filosofen Per Bauhn med flera. Samtalet är öppet för alla som är intresserade.
Klockan 17: Utställningen öppnar officiellt.
Klockan 18: Invigningstal av Martin Schibli, konstnärlig ledare för Växjö konsthall och curator för utställningen.

---

Programverksamhet i samband med utställningen:

11 november: Klockan 16 samtal kring post-apokalyptiska tankar med filosofen Per Bauhn med flera.
24 november: Klockan 18:30 uppträder Scenpoesiklubben med apokalyps-estradpoesi.
2 december: Klockan 16:30 curatorns visning.
8 december: Klockan 17:30 curatorns visning. Klockan 18.30 visas The Russian Woodpecker i samarbete med filmföreningen Doc Lounge.
21 december: Klockan 16:30 allmän visning.
8 januari: Klockan 14 allmän visning.

För mer information om utställningen: kontakta Martin Schibli,
e-post martin.schibli@vaxjo.se eller telefon 0470-41475.

För pressbilder: Filippa Nilsson Kallhed, filippa.nilssonkallhed@vaxjo.se.

För mer information om utställningens programpunkter: Josephine Jigander, josephine.jigander@vaxjo.se.

After the Apocalypse There is Only Optimism
Jenny Kalliokulju & Magnus Petersson
November 11 - January 8, 2017
Växjö Konsthall, Västra hallen
Opening: Friday November 11, 5-7 pm

Växjö Konsthall is glad to present the exhibition After the Apocalypse There is Only Optimism, consisting mainly of new works by Jenny Kalliokulju and Magnus Petersson. Kalliokulju's fountainlike sculptures can be described as moving between the organic and the aesthetic of decay. Magnus Petersson will be showing a new work—a 1:20 scale model of an amusement park with a functioning Ferris wheel and lighted rides.

What do we mean by the apocalypse? Some see it as a Doomsday. It is a consequence of either human corruption or an inexorable causal effect of the movements of the universe. But must the apocalypse always be seen as destruction of material, or is intellectual or moral collapse enough? Maybe the apocalypse isn't a Doomsday at all in the sense that it would happen during a short period of time. Maybe the apocalypse is instead a more drawn-out process in which we already find ourselves, in which society's functionality slowly erodes and a society built on knowledge is replaced by one built on opinion. The thought of what an apocalypse would mean varies depending on the era, one's religious, ideological, or economic perspective. Within popular culture the topic reoccurs in such films as Armageddon. In art history the Doomsday is a reoccurring topic. Hieronymus Bosch's depictions of Hell are well-known for many even today. Contemporary artists might not be trying to find Hell, but many work with how one can inform one's self about, protect one's self from, or survive an apocalypse.

The film Interstellar or The Hunger Games trilogy have a different perspective—one in which the apocalypse has already occurred. There is nothing more that can be done before the threat of the horrendous. It has already happened. One can only go on. This might be a more constructive way to view existence. Instead of resigning one's self to threat and destruction, one can use one's energy to support change in a new world—even if it comes at a cost.

Jenny Kalliokulju was born in 1986 in Bjuv, was educated at Städelschule in Frankfurt, lives and works in Torrlösa. She has shown work at several exhibitions in Scandinavia and Europe. Her book, Rodinia, has been well-received.

Magnus Petersson was born in 1971 in Namnerum, where he works and lives. He was educated at Valand in Gothenburg. He has many exhibitions behind him, both within and outside of Sweden. Petersson is currently involved with the travelling exhibition It Was Actually a Pretty Vessel—About the M/S Wilhelm Gustloff, which is now on show at the House of the Emmigrants, part of Kulturparken Småland, here in Växjö. Petersson is one of the most internationally active artists who have their home in Småland.

Curator: Martin Schibli

Program for the opening, November 11:

4 pm: Discussion concerning post-apocalyptic thoughts with the philosopher Per Bauhn and others. Open to the public.
5 pm: Official opening.
6 pm: Opening speech by Martin Schibli, artistic leader for Växjö Konsthall and curator for the exhibition.

---

Program in connection with the exhibition:

November 24: 6:30 pm Scenpoesiklubben gives us apocalyptic performance poetry.
December 2: 4:30 pm curator's tour.
December 8: 5:30 pm curator's tour. At 6.30 pm The Russian Woodpecker will be shown in collaboration with the film society Doc Lounge.
December 21: 4:30 pm guided tour for general public.
January 8: 2 pm guided tour for general public.

For more information about the exhibition: contact Martin Schibli,
e-post martin.schibli@vaxjo.se or telephone 0470-41475.

For publicity photos: Filippa Nilsson Kallhed, filippa.nilssonkallhed@vaxjo.se.

For more information about the program connected with the exhibition: Josephine Jigander, josephine.jigander@vaxjo.se.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2017
Se och göra