Helig plats

Agata Nowosielska

Helig plats

2 september – 23 oktober 2016

Växjö konsthall, Norra rummet

Vernissage: Fredagen 2 september klockan 17-19

Växjö konsthall presenterar nu den första utställningen i Skandinavien med konstnären Agata Nowosielska (f. 1982) som bor och verkar i Gdansk, Polen. Nowosielskas måleri kan ses som ett historiskt samtida måleri. Måleriet förenar på ett intelligent sätt ett tekniskt kunnande och komposition med aktuella frågeställningar till en intrikat helhet. Ett nutida genuint måleri där innehållet är direkt förenat med utförandet.

För Nowosielska är det av betydelse att måleriet speglar sin samtid. I hennes måleri har hon bland annat skildrat Polens transformation under de senaste decennierna, men också individens förutsättningar gentemot de kollektiva förändringarna. Utställningen på Växjö konsthall berör i allra högsta grad de nuvarande förändringarna i Polen och Europa som skett under det senaste året.

Utställningen är samtidigt en del i hennes pågående arbete där hon utgår från barocken. Barocken kan ses om en symbol för överdåd och det artificiella. Det religiösa budskapet behövde förpackas för att nå massorna. Ett slags utanpåverk i likhet med dagens kapitalism där hur en sak framstår - på en marknad - vanligtvis är långt viktigare än själva produkten.

Nowosielska tillhör på så sätt en europeisk tradition med konstnärer som Georg Baselitz, Anselm Kiefer och Jonathan Meese - en attityd till måleriet som dock är ovanligare i ett svenskt sammanhang.

Tack till Adam Mickiewicz Institutet.

Curator: Martin Schibli

Programverksamhet i samband med utställningen

7 september: curatorns visning, kl 17.
2 oktober: allmän visning, kl 14.
19 oktober: curatorns visning, kl 17.
23 oktober: allmän visning, kl 14.

Agata Nowosielska

Holy Place

September 2 – October 23 2016

Växjö konsthall, Norra rummet

Opening: Friday September 2 5-7pm

Växjö Konsthall will be showing the first ever exhibition in Scandinavia by Agata Nowosielska (b. 1982). She lives and works in Gdansk, Poland. Nowosielska’s painting can be seen as historical contemporary painting. It intelligently combines technical know-how and composition with current issues to build an intricate whole. It is genuine contemporary painting in which the contents are directly united with the execution.

It is important for Nowosielska that her paintings reflect the time in which she is living. In her painting she has depicted Poland’s transformation over the latest decades as well as the individual’s condition in comparison to collective change. The exhibition at Växjö Konsthall to a very high degree touches upon current changes in Poland and Europe which have happened in just the past year.

The exhibition is simultaneously part of her ongoing work in which she gathers inspiration from the Baroque, which in itself can be seen as a symbol for extravagance and the artificial. The religious message had to be packaged for the masses. It is a kind of cosmesis similar to today’s capitalism in which how an object appears at the market is much more important than the product itself.

Nowosielska in this way belongs to a European tradition along with artists such as Georg Baselitz, Anselm Kiefer and Jonathan Meese, having an attitude toward painting which is unusual in a Swedish context.

Many thanks to Adam Mickiewicz Institute.

Curator: Martin Schibli

Program in connection with the exhibition:

September 7, 5 pm: The curator’s guided tour
October 2, 2pm: guided tour for the public
October 19, 5pm: The curator’s guided tour
October 23, 2 pm: guided tour for the public

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2017
Se och göra