The (in)justice of World Culture

The (in)justice of World Culture 24 maj - 28 maj 2017 Kurs i Världskulturer, Linnéuniversitetet Vernissage: onsdag 24 maj klockan 18-20, Växjö konsthall

Studenter från Linnéuniversitetet ställer ut verk i samband med kurs i Världskulturer. Kursens deltagare berättar om utställningen:

"In the emerging world of ethnic conflict and civilizational clash, western belief in the universality of western culture suffers three problems: it is false, it is immoral, and it is dangerous." - (Samuel P. Huntington, 1997) 

Tjugo år har nu gått sedan citatet från Huntington skrevs 1997. Denna vår, 2017, har tre studenter från Linnéuniversitetet med olika ämnesområden som utgångspunkt sammanstrålat för att studera världskulturer. De olika ämnesområdena är: kulturmiljöpedagogik, statsvetenskap och film och litteratur.

Vid mitten av 1990-talet hade globalismen tagit sin första stabila form i sin moderna inkarnation. Det Kalla kriget hade nått sitt slut några år tidigare, och i väst hade kolonialismen till största del avskaffats. I Europa var den Europeiska Unionens arbete att ena Europas länder på god väg – en union som idag ifrågasatts av många och som tydligast fått uttryck i Storbritanniens Brexit. I Sverige hade också det tidiga 1990-talets lågkonjunktur börjat stabiliseras.

Sedan dess har globalismen både kritiserats och hyllats, på samma gång sammanlänkat världen kulturellt så väl som ekonomiskt och resulterat i att begreppet gränser fått en allt mer vag betydelse. Men samtidigt också öppnat upp för fenomenet neokolonialism: kolonialismens nya form som i denna inkarnation baseras på ekonomisk makt istället för militär makt. Ur perspektiv av denna omvärld har idén om begreppet kultur och vår uppfattning av världen förändrats.

I globalismens anda blandas kulturer och de har en annan påverkan på varandra än tidigare, men för somliga är detta något som hotar kulturer, något att frukta och som lett till en allt mer utbredd nationalism. På många sätt kan man säga att detta idag tagit sin form i frågan om öppna eller slutna samhällen.

Vad som antyds i citatet från Samuel P. Huntington är att världen inte längre bara består av nationer, utan kulturer. När kulturer blandas anses de inte alltid jämlika och det finns en djupt rotad idé i väst om att västerländska kulturer, att västerländska kulturers uttryck, är bäst för att de förstås som utvecklade, moderna och att det är de som lett, och leder, världen framåt. Detta bör förstås som en tanke och är inte en absolut sanning, för hur kan vi döma och bedöma andra kulturer utan att ha levt i dem? Och är inte ett exkluderande av andra idéer, ideal, kulturer och kulturella uttryck en förlust för väst?

Citatets relevans 2017 rör frågan som väckts, till och med på politisk val-nivå, om vad kultur faktiskt är, inte bara vad nationell identitet är, utan också – vad är kulturell identitet i ett multikulturellt samhälle?

Inom gruppen är vår syn på kulturer och kulturella identiteter inte alltid lika. Å ena sidan kan man säga att västs tanke om västerländsk kulturs universalitet inte längre kan motstå trycket från naturaliserad multikultur. Men, å andra sidan kan man även säga att kulturella möten är orsaken till kulturers utveckling.

Kursens deltagare

Under utbildningens delkurser har vi i stor utsträckning ifrågasatt både generella och våra egna förutfattade meningar. De tre huvudfrågor som vi ägnat oss åt är: Vilken är vår förståelse av världen? Vilken är vår förståelse av kultur? Och vad är då världskulturer? Vårt sökande efter svar på dessa frågor har fått sitt uttryck i denna utställnings konstverk.

Linda Becket: (Kulturella) utrymmen (2017)

Vi ser idag en tendens att idealisera det förflutna; våra uppmuntrade förväntningar av en framtid som redan är förfluten...

Hur kan vi då utforma vår existens verklighet? Material som använts är metallställningar, bomullstyg, kartong, filt.

Adrian Anderson: Kulturella koncept i färger (2017)

Kultur är nära förknippat med civilisation. Det kan vara en förhöjd form av existens, men det kan samtidigt vara något hotande och förtryckande för den som inte motsvarar en kulturs förväntningar. Inom det akademiska finns det många olika sätt att tala om kulturer och aspekter av kultur. Målningarna ger uttryck för några av de ord som försöker beskriva kulturella verkanden. Material som använts är sprayfärg på trä med rå struktur.

Sixten Karlsson: Vatten (2017)

I de många kulturer och perspektiv på livet som existerat under vår kollektiva historia, är följande universellt enigt: Vatten är liv och liv är i den formen möjligt att omvandla till kultur. Hur kan vatten återspegla en förståelse av kultur ur perspektiv av individen, det kollektiva, och superstaten? Material som använts är teranvända plastflaskor och behållare, metallburkar, metalltråd och kartong.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Se och göra