Skärpiplärkan 1

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Skärpiplärkan 1 i Sandsbro.

Detaljplanen är utsänd för samråd till och med 2018-03-26.

Sammanfattning

Fastigheten planlades 2014 för att då möjliggöra bostäder och handel. De bullerregler
som då gällde, innebar att det blev svårt att bebygga området när detaljplanen skulle
genomföras, utan omfattande och kostsamma bullerskydd. Syftet med att nu ändra planen
är att planlägga området för bostäder och centrumändamål i upp till tre våningar. De idag
gällande bullerreglerna innebär att området kan utformas på annat sätt än vad som
tidigare var möjligt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Trafik och stadsplanering