Strömsborg 9

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Strömsborg 9 i Räppe.

Planförslaget antogs av byggnadsnämnden 2017-08-28 § 170 och har därefter överklagats.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på fastigheten Strömsborg 9, där det idag tillåts handel. Avsikten är också att säkra flödet av vatten som rinner i en bäck genom fastigheten, ner mot Norra Bergundasjön.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Läs mer om förslaget nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Trafik och stadsplanering