Växjö 11:5, (Sigfridshäll)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 11:5 (Sigfridshäll) på Öster i Växjö. Planområdet för Växjö 11:5 ingick från början i en detaljplan benämnd Byggmästaren 17 m.fl. Denna detaljplan var ute på samråd under hösten 2014. Därefter har aktuellt område, Växjö 11:5, brutits ut till en egen detaljplan.

Detaljplanen har godkänts av byggnadsnämndens arbetsutskott 2017-11-29 och av byggnadsnämnden 2017-12-13. Därefter har den överlämnats till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom området, innehållande kontor och centrumverksamhet.

Parallellt med planarbetet har ett gestaltningsprogram samt en fysisk modell tagits fram. Dessa fungerar som underlag i arbetet med området och finns att se på Växjö kommuns kontaktcenter.

Läs mer om planförslaget i dokumenten nedan.

Planhandlingen som var på samråd i slutet av 2014 är benämnd "samrådshandling 1". Denna innefattade flera områden, som därefter har delats upp i olika detaljplaner. Den aktuella granskningshandlingen för Växjö 11:5 (Sigfridshäll) är benämnd "granskningshandling".
Bland dokumenten finns också kulturhistorisk utredning samt en länk till visionsdokumentet  "Vision Norrtull", som antogs av kommunfullmäktige 2014-04-15 § 81. "Vision Norrtull" visar på inriktningen för planeringen i hela området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Trafik och stadsplanering